คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
             
   
รศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
             
ดร.ปรีดี   โชติช่วง
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
รศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเดชา  ดีผดุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิวัฒน์   ศัลยกำธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
             
รศ.ดร.เกริกชัย   ทองหนู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายธรรมยุทธิ์   เจนพิชิตกุลชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.นพ.วรัญ   ตันชัยสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.อาคม   ใจแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
             
รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ศ.ดร.วินัย   ประลมพ์กาญจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายนิพนธ์   ภิญโญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.วรรณี   ธรรมโชติ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
             
ดร.สุระพรรณ์   จุลสุวรรณ์
ผู้แทนผู้บริหาร
 
ดร.พิพัฒน์   ลิมปนะพิทยาธร
ผู้แทนผู้บริหาร
 
นายพินิจ   ดำรงเลาหพันธ์
ผู้แทนผู้บริหาร
 
น.ส.วรรณดี   หนูหลง
ผู้แทนคณาจารย์
             
นายวีระชัย   มัฎฐารักษ์
ผู้แทนคณาจารย์
 
ดร.ทัศนา   ศิริโชติ
ผู้แทนคณาจารย์
 
นายปารย์พิรัชย์   จันเทศ
ผู้แทนคณาจารย์
 
ผศ.สุพยอม   นาจันทร์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
             
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา »  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
URL » http://www.skru.ac.th
Best Preview at 1152 x 864
Contact Us :skru@mail.skru.ac.th