ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุกลาง และ พัสดุของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประกาศผล

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...»

ประกาศราคากลาง

โดยวิธีการสอบราคา และ E-Bidding

อ่านต่อ...»

ประกาศผล

ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธี E-Bidding และวิธีจ้างออกแบบ

อ่านต่อ...»

ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

อ่านต่อ...»

ประกาศ

เชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...»

ประกาศ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ...»

ประกาศ

ร่าง TOR โดยวิธี E-Bidding

อ่านต่อ...»

ประกาศ

เชิญชวน และราคากลาง โดยวิธี E-Bidding

อ่านต่อ...»

ประกาศ

จ้างออกแบบ โดยวิธี E-Bidding

อ่านต่อ...»

ประกาศ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ...»

ประกาศผล

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ...»

ประกาศผล

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด

อ่านต่อ...»

ประกาศ

เชิญชวน และราคากลางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market

อ่านต่อ...»

ประกาศผล

ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market

อ่านต่อ...»

ประกาศ

ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ...»