แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-336-933 , 074-325-007 และ 074-314-993 โทรสาร 074-324-221