ข่าวประชาสัมพันธ์

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 67 คน]
11 ธันวาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 38 คน]
11 ธันวาคม 2561    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งระดับบังคับบัญชา [อ่านแล้ว 87 คน]
11 ธันวาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 73 คน]
11 ธันวาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 97 คน]
11 ธันวาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ เลขที่ 160/131 แบบห้องแถว สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 100 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2561
29 พฤจิกายน 2561    ประกาศ มรภ.สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ ลว.๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [อ่านแล้ว 266 คน]
21 พฤจิกายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และประกาศที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 [อ่านแล้ว 251 คน]
21 พฤจิกายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 [อ่านแล้ว 420 คน]
14 พฤจิกายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด [อ่านแล้ว 63 คน]
07 พฤจิกายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด [อ่านแล้ว 137 คน]
02 พฤจิกายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการประกวดออกแบบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 618 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562 [อ่านแล้ว 190 คน]
26 ตุลาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่านแล้ว 232 คน]
10 ตุลาคม 2561    การจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal) เป้าหมายที่ 1 - 4 เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 344 คน]
02 ตุลาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 267 คน]
01 ตุลาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่านแล้ว 217 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2561
19 กันยายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 208 คน]
18 กันยายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 127 คน]
12 กันยายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 188 คน]
06 กันยายน 2561    กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 555 คน]
06 กันยายน 2561    เปิดรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 256 คน]
04 กันยายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [อ่านแล้ว 296 คน]
02 กันยายน 2561    ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 [อ่านแล้ว 6610 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2561
10 สิงหาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการจัดทำบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 528 คน]
09 สิงหาคม 2561    ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ [อ่านแล้ว 331 คน]
01 สิงหาคม 2561    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ [อ่านแล้ว 168 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2561
24 กรกฎาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและมาตรการด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน [อ่านแล้ว 210 คน]
10 กรกฎาคม 2561    ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การให้เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 [อ่านแล้ว 263 คน]
09 กรกฎาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรที่พักของทางราชการ [อ่านแล้ว 213 คน]
04 กรกฎาคม 2561    ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรม "นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา" [อ่านแล้ว 395 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2561
06 มิถุนายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้นล่างฝั่งตะวันตก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" [อ่านแล้ว 288 คน]
06 มิถุนายน 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า (ร้านสะดวกซื้อ) [อ่านแล้ว 211 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 277 คน]
18 พฤษภาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 320 คน]
04 พฤษภาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า (ร้านค้าสะดวกซื้อ) [อ่านแล้ว 482 คน]
04 พฤษภาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้นล่างฝั่งตะวันตก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" [อ่านแล้ว 243 คน]
04 พฤษภาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 256 คน]
04 พฤษภาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 227 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2561
30 เมษายน 2561    ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน และสงขลารักษ์สุขภาพ ประจำปี 2561 [อ่านแล้ว 165 คน]
18 เมษายน 2561    ขอความอนุเคราะห์งดจอดรถชั้นล่างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ [อ่านแล้ว 216 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561    ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย [อ่านแล้ว 237 คน]
20 มีนาคม 2561    ข่าวดีสำหรับนักวิจัย กรมบัญชีแจ้งซักซ้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการวิจัย....... [อ่านแล้ว 724 คน]
19 มีนาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 409 คน]
14 มีนาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 311 คน]
13 มีนาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ แบบห้องแถว สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 278 คน]
09 มีนาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ เลขที่ 160/20 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ [อ่านแล้ว 274 คน]
09 มีนาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดสรรบ้านพักของทางราชการทดแทน [อ่านแล้ว 412 คน]
08 มีนาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 387 คน]
01 มีนาคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 273 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2561
08 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 1848 คน]
08 กุมภาพันธ์ 2561    ประชาสัมพันธ์เรื่องการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของนักศึกษา ภาค กศ.บป. [อ่านแล้ว 195 คน]
02 กุมภาพันธ์ 2561    ประชาสัมพันธ์ผลงานอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้รับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา [อ่านแล้ว 410 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2561
22 มกราคม 2561    ผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา [อ่านแล้ว 355 คน]
22 มกราคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี [อ่านแล้ว 376 คน]
16 มกราคม 2561    สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชิญชวนร่วมแข่งขันทำอาหาร โครงการ ของหรอยสงขลา ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ [อ่านแล้ว 344 คน]
16 มกราคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้รถราชการ [อ่านแล้ว 528 คน]
13 มกราคม 2561    ประกาศ เรืองการผ่อนผันทหาร (ตกค้าง) ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 439 คน]
13 มกราคม 2561    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 356 คน]
10 มกราคม 2561    ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 [อ่านแล้ว 271 คน]
10 มกราคม 2561    ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท [อ่านแล้ว 619 คน]
10 มกราคม 2561    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 650 คน]
09 มกราคม 2561    สวัสดิการปาริฉัตร เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ปี พ.ศ. 2561 [อ่านแล้ว 356 คน]
09 มกราคม 2561    ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๐ [อ่านแล้ว 297 คน]
08 มกราคม 2561    ประกาศรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา [อ่านแล้ว 171 คน]
06 มกราคม 2561    ประกาศ การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 236 คน]
05 มกราคม 2561    ประกาศ แนวปฏิบัติการใช้รถของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 4022 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ในช่วงวันหยุดเทศกาล [อ่านแล้ว 175 คน]
27 ธันวาคม 2560    ขอเชิญเชิญร่วมโครงการ ห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ ปีที่ 2 [อ่านแล้ว 163 คน]
27 ธันวาคม 2560    คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี [อ่านแล้ว 385 คน]
25 ธันวาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 494 คน]
21 ธันวาคม 2560    เทศบาลเมืองพัทลุง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองพัทลุง และศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมซีนีเพล็กซ์พัทลุง ขอเชิญนางงามสาวประเภทสองเข้าร่วมประกวด Miss Phatthalung Beauty Queen 2018 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ เวทีการประกวดสี่แยกศูนย์การค้าโคลีเซี่ย [อ่านแล้ว 268 คน]
12 ธันวาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 230 คน]
12 ธันวาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดสรรบ้านพักของทางราชการทดแทน [อ่านแล้ว 355 คน]
12 ธันวาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 399 คน]
12 ธันวาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 327 คน]
12 ธันวาคม 2560    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน [อ่านแล้ว 388 คน]
08 ธันวาคม 2560    ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภายใต้ ประจำปี พ.ศ.2561 [อ่านแล้ว 513 คน]
07 ธันวาคม 2560    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติด้านภาษา [อ่านแล้ว 236 คน]
04 ธันวาคม 2560    สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ [อ่านแล้ว 304 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2560
28 พฤจิกายน 2560    การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ [อ่านแล้ว 286 คน]
24 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 604 คน]
17 พฤจิกายน 2560    ขอความร่วมมือนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งเอกสารชี้แจงการจำแนกการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [อ่านแล้ว 217 คน]
12 พฤจิกายน 2560    ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายวิจัย [อ่านแล้ว 299 คน]
09 พฤจิกายน 2560    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประกวด รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2018 [อ่านแล้ว 253 คน]
03 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 550 คน]
01 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ. 2560 [อ่านแล้ว 758 คน]
01 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 439 คน]
01 พฤจิกายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 439 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2560
25 ตุลาคม 2560    กำหนดการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 341 คน]
19 ตุลาคม 2560    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ ติดตามรายละเอียดที่นี่ [อ่านแล้ว 16120 คน]
16 ตุลาคม 2560    ประกาศผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารปีการศศึกษา ๒๕๖๐ [อ่านแล้ว 705 คน]
09 ตุลาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 622393 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2560
28 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 304 คน]
27 กันยายน 2560    กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 242 คน]
19 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื่นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 383 คน]
15 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 383 คน]
15 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 414 คน]
15 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 461 คน]
06 กันยายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 408 คน]
05 กันยายน 2560    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัคร จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [อ่านแล้ว 407 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
29 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราในการจำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 479 คน]
25 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า [อ่านแล้ว 661 คน]
18 สิงหาคม 2560    ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญร่วมโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15 [อ่านแล้ว 219 คน]
15 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ [อ่านแล้ว 320 คน]
08 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 445 คน]
08 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 376 คน]
07 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ [อ่านแล้ว 322 คน]
07 สิงหาคม 2560    ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ [อ่านแล้ว 266 คน]
06 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย [อ่านแล้ว 207 คน]
03 สิงหาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 [อ่านแล้ว 736 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2560
29 กรกฎาคม 2560    รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่า - ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 4550 คน]
29 กรกฎาคม 2560    รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 6005 คน]
21 กรกฎาคม 2560    SMEs Go Online by สสว และ ETDA [อ่านแล้ว 181 คน]
21 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 434 คน]
21 กรกฎาคม 2560    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ [อ่านแล้ว 297 คน]
17 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้นล่างซีกขวา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ [อ่านแล้ว 398 คน]
13 กรกฎาคม 2560    ปฏิทินดำเนินการลงลายมือชื่อสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ภาคเรียนที่ 1/2560 [อ่านแล้ว 426 คน]
13 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดการทดลองเปิด-ปิดประตู 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในยามวิกาล [อ่านแล้ว 393 คน]
11 กรกฎาคม 2560    กรมบัญชีกลาง ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [อ่านแล้ว 375 คน]
06 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [อ่านแล้ว 374 คน]
05 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 452 คน]
05 กรกฎาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 383 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560    ขอเชิญร่วมโครงการ ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี [อ่านแล้ว 314 คน]
30 มิถุนายน 2560    การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. -กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 [อ่านแล้ว 457 คน]
23 มิถุนายน 2560    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Mini_UKM ครั้งที่ 16 โครงการส้มมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา [อ่านแล้ว 290 คน]
23 มิถุนายน 2560    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน [อ่านแล้ว 272 คน]
21 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 379 คน]
14 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสงขลา เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % [อ่านแล้ว 495 คน]
12 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 436 คน]
09 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 518 คน]
08 มิถุนายน 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทน [อ่านแล้ว 979 คน]
07 มิถุนายน 2560    ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีเข้าประชุม [อ่านแล้ว 280 คน]
06 มิถุนายน 2560    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 [อ่านแล้ว 1819 คน]
06 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 305 คน]
05 มิถุนายน 2560    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การอนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน [อ่านแล้ว 409 คน]
04 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร [อ่านแล้ว 289 คน]
01 มิถุนายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 415 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 323 คน]
22 พฤษภาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร [อ่านแล้ว 542 คน]
19 พฤษภาคม 2560    เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการเทาศบาลนครสงขลาพบประชาชน สงขลารักษ์สุขภาพ และรวมพลคนรักสุขภาพ ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 227 คน]
16 พฤษภาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 622 คน]
16 พฤษภาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 568 คน]
14 พฤษภาคม 2560    เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล และอาหารพื้นบ้าน อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 [อ่านแล้ว 385 คน]
14 พฤษภาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 251 คน]
09 พฤษภาคม 2560    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในตำแหน่งรองอธิการบดี [อ่านแล้ว 276 คน]
08 พฤษภาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี [อ่านแล้ว 587 คน]
08 พฤษภาคม 2560    ประกาศประชุมนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีทุกรหัสนักศึกษาและผู้กู้รายเก่า-ย้ายสถานศึกษา [อ่านแล้ว 906754 คน]
02 พฤษภาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 485 คน]
01 พฤษภาคม 2560    แบบขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.101) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า [อ่านแล้ว 3547 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2560
28 เมษายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 291 คน]
28 เมษายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง วิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 460 คน]
27 เมษายน 2560    ปฏิทินเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่าสถานศึกษาเดิม 1/2560 [อ่านแล้ว 1805 คน]
24 เมษายน 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 376 คน]
18 เมษายน 2560    รายงานผลการดำเนินงานและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทืหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด [อ่านแล้ว 409 คน]
18 เมษายน 2560    ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การลด ละ เลิกใช้โฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร [อ่านแล้ว 1755 คน]
11 เมษายน 2560    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่ 1/ 2560 [อ่านแล้ว 1636 คน]
03 เมษายน 2560    ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดโครงการสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่น 4 และ 5 [อ่านแล้ว 288 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2560
23 มีนาคม 2560    สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน [อ่านแล้ว 452 คน]
23 มีนาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภาค กศ.บป. ปาริฉัตรเกมส์ 2559 [อ่านแล้ว 326 คน]
21 มีนาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 435 คน]
21 มีนาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 457 คน]
16 มีนาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 856 คน]
07 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี [อ่านแล้ว 807 คน]
06 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี [อ่านแล้ว 614 คน]
02 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยรวัตกรรมและการจัดการ [อ่านแล้ว 524 คน]
02 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี [อ่านแล้ว 644 คน]
02 มีนาคม 2560    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งให้รองอธิการบดีรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี [อ่านแล้ว 467 คน]
01 มีนาคม 2560    คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 476 คน]
01 มีนาคม 2560    คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 584 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 377 คน]
24 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 272 คน]
21 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคลลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 404 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 324 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี [อ่านแล้ว 398 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 444 คน]
14 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา คนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2559 [อ่านแล้ว 464 คน]
04 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 669 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2560
31 มกราคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 584 คน]
27 มกราคม 2560    ให้นักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารประจำปี 2559 ที่มีรายชื่อดังกล่าว มาติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ด่วน [อ่านแล้ว 357 คน]
26 มกราคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 554 คน]
24 มกราคม 2560    บ้านสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศรับสมัครเด็กบ้านสาธิตปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 824 คน]
24 มกราคม 2560    ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 494 คน]
24 มกราคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 410 คน]
20 มกราคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 316 คน]
07 มกราคม 2560    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 482 คน]