ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2560
13 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะ 7 คณะ สำหรับโครงการกีฬาภายใน 7 คณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 34 คน]
10 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าผูกสำหรับตกแต่งสถานที่โครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 44 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ภายในโครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 22 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 25 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงสร้างงานไม้สำหรับโครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 31 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต้นไม้สำหรับตกแต่งสถานที่โครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 30 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 37 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 34 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าสำหรัยพิธีฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 46 คน]
01 พฤจิกายน 2560    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ขึดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ยาสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 59 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2560
06 ตุลาคม 2560    ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว [อ่านแล้ว 105070 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่านแล้ว 575 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 [อ่านแล้ว 474 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [อ่านแล้ว 212 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 389 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีสอบราคา และ E-Bidding [อ่านแล้ว 435 คน]
03 ตุลาคม 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 190 คน]
03 ตุลาคม 2560    ลิงค์และแนวทางประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 211 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2560
28 กันยายน 2560    จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารของศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 42 คน]
25 กันยายน 2560    ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 122 คน]
25 กันยายน 2560    จ้างปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 82 คน]
21 กันยายน 2560    จ้างปรับปรุงสถานีปฏิบัติการสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 80 คน]
08 กันยายน 2560    จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานโรงอาหารเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 67 คน]
06 กันยายน 2560    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนรวมและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 141 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
28 สิงหาคม 2560    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่านแล้ว 400 คน]
18 สิงหาคม 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและด้านข้างหอพักนักศึกษา รวม 2 จุด ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.16/2560) [อ่านแล้ว 184 คน]
17 สิงหาคม 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.15/2560) [อ่านแล้ว 139 คน]
17 สิงหาคม 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (ส่วนที่เหลือ) ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.14/2560) [อ่านแล้ว 110 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2560
14 กรกฎาคม 2560    ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 งวดที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 143 คน]
14 กรกฎาคม 2560    สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สซ.27/2560) [อ่านแล้ว 170 คน]
08 กรกฎาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [อ่านแล้ว 1340 คน]
04 กรกฎาคม 2560    ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 146 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2560
27 มิถุนายน 2560    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดประจำวิทยาเขตสตูล จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 254 คน]
23 มิถุนายน 2560    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวน 10 รายการ(สซ.26/2560) [อ่านแล้ว 224 คน]
16 มิถุนายน 2560    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 140 คน]
15 มิถุนายน 2560    ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 150 คน]
15 มิถุนายน 2560    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 125 คน]
02 มิถุนายน 2560    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 11 รายการ [อ่านแล้ว 241 คน]
02 มิถุนายน 2560    จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 145 คน]
02 มิถุนายน 2560    ซื้อเข็มเครื่องหมาย จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 125 คน]
02 มิถุนายน 2560    ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ตัว สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 112 คน]
02 มิถุนายน 2560    ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 116 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560    ซื้อพัดลม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 117 คน]
24 พฤษภาคม 2560    ซื้อพัดลมโคจรติดฝาผนัง 16 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 136 ตัว สำหรับกองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 147 คน]
24 พฤษภาคม 2560    ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 140 คน]
24 พฤษภาคม 2560    ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 44,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ [อ่านแล้ว 165 คน]
19 พฤษภาคม 2560    ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน ๓,๑๓๐ ใบ สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 219 คน]
19 พฤษภาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นชำรุด อาคาร ๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 202 คน]
18 พฤษภาคม 2560    สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารเก่า [อ่านแล้ว 185 คน]
17 พฤษภาคม 2560    ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 174 คน]
09 พฤษภาคม 2560    จ้างทำหนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 152 คน]
01 พฤษภาคม 2560    สอบราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นชำรุด อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 203 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2560
27 เมษายน 2560    จ้างปรับปรุงบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 169 คน]
27 เมษายน 2560    จ้างปรับปรุงบริเวณรอบสระว่ายน้ำ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 183 คน]
11 เมษายน 2560    ซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 156 คน]
10 เมษายน 2560    สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและป้อมยาม พร้อมทาสี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(สจ.12/2560) [อ่านแล้ว 190 คน]
04 เมษายน 2560    ซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 156 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 163 คน]
31 มีนาคม 2560    ซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 121 คน]
29 มีนาคม 2560    จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 249 คน]
24 มีนาคม 2560    จ้างทำคู่มือการศึกษาและคู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (สจ.11/2560) [อ่านแล้ว 120 คน]
23 มีนาคม 2560    จ้างออกแบบสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด [อ่านแล้ว 231 คน]
11 มีนาคม 2560    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 86 รายการ [อ่านแล้ว 357 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 275 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สซ.25/2560) [อ่านแล้ว 189 คน]
21 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 7 รายการ [อ่านแล้ว 227 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2560    ซื้อพาติชั่น จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 96 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2560    ซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 195 คน]
10 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาจ้างปรับปรุงบริเวณด้านหลังอาคารคณะครุศาสตร์และอาคารคณะวิทยาการจัดการ [อ่านแล้ว 218 คน]
10 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๖ เครื่อง [อ่านแล้ว 234 คน]
10 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อ่านแล้ว 234 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาจ้างวางระบบท่อเมนประปา เฟส 1 [อ่านแล้ว 194 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2560    จ้างทำบันไดทางขึ้นอัฒจันทร์เพื่อขึ้นรับรางวัล ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 187 คน]
02 กุมภาพันธ์ 2560    จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 158 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2560
31 มกราคม 2560    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 199 คน]
31 มกราคม 2560    ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อตั้ง 90 องศา ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 169 คน]
31 มกราคม 2560    ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 45 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 183 คน]
27 มกราคม 2560    ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-B09/2560)(ครั้งที่ 2) [อ่านแล้ว 138 คน]
26 มกราคม 2560    ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 154 คน]
26 มกราคม 2560    ซื้อพาติชั่น จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 152 คน]
25 มกราคม 2560    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบโดยสารขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-B.08/2560) [อ่านแล้ว 144 คน]
19 มกราคม 2560    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 117 คน]
16 มกราคม 2560    จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำไฟสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 149 คน]
16 มกราคม 2560    ซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 129 คน]
12 มกราคม 2560    จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 5 วัน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 147 คน]
09 มกราคม 2560    ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง สำหรับคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 159 คน]
05 มกราคม 2560    ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 175 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) สำหรับคณะครุศาสตร์(สซ.22/2560) [อ่านแล้ว 159 คน]
30 ธันวาคม 2559    สอบราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว (ครั้งที่ 2) สำหรับคณะครุศาสตร์(สซ.21/2560) [อ่านแล้ว 139 คน]
30 ธันวาคม 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบโดยสารขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 139 คน]
29 ธันวาคม 2559    จ้างติดตั้งชุดสาธิตโซล่ารูฟท๊อป พร้อมโครงสร้างการติดตั้งบ้านประหยัดพลังงาน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 142 คน]
21 ธันวาคม 2559    ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 40 ชุด โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 166 คน]
21 ธันวาคม 2559    จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 163 คน]
19 ธันวาคม 2559    สอบราคาจ้างทำล็อคพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหารเก่าและหอประชุม 3(สจ.08/2560) [อ่านแล้ว 166 คน]
13 ธันวาคม 2559    สอบราคาซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์ จำนวน 650 ตัว(ส.19/2560) [อ่านแล้ว 184 คน]
13 ธันวาคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 80 เครื่อง สำหรับคณะวิทยาการจัดการ(สซ.20/2560) [อ่านแล้ว 175 คน]
06 ธันวาคม 2559    จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกบริเวณด้านข้างเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านข้างอาคาร 3, 5 โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 173 คน]
02 ธันวาคม 2559    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(eb-07/2560) [อ่านแล้ว 250 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2559
29 พฤจิกายน 2559    ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล 6 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 143 คน]
28 พฤจิกายน 2559    ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 160 คน]
28 พฤจิกายน 2559    ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 145 คน]
28 พฤจิกายน 2559    ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้แลคเชอร์ จำนวน 150 ตัว สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 157 คน]
28 พฤจิกายน 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 136 คน]
25 พฤจิกายน 2559    ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-B04/2560) [อ่านแล้ว 155 คน]
25 พฤจิกายน 2559    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-B-05/2560) [อ่านแล้ว 161 คน]
25 พฤจิกายน 2559    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-B.06/2560) [อ่านแล้ว 158 คน]
25 พฤจิกายน 2559    จ้างดัดแปลงและย้ายเครื่องสูบน้ำ ขนาด 15 นิ้ว แบบท่อนอน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 154 คน]
23 พฤจิกายน 2559    ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(eb-03/2560) [อ่านแล้ว 169 คน]
23 พฤจิกายน 2559    ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 148 คน]
18 พฤจิกายน 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 137 คน]
18 พฤจิกายน 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 146 คน]
18 พฤจิกายน 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 149 คน]
16 พฤจิกายน 2559    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 143 คน]
16 พฤจิกายน 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 158 คน]
16 พฤจิกายน 2559    สอบราคาจ้างประกอบรถบริการนักศึกษา 20 ที่นั่ง 5 แถว จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3)(สจ.07/2560) [อ่านแล้ว 127 คน]
12 พฤจิกายน 2559    ซื้อซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ครั้งที่ 44 โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 130 คน]
10 พฤจิกายน 2559    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(eb.02/2560) [อ่านแล้ว 179 คน]
10 พฤจิกายน 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Youtube และ Google Classroom จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.18/2560) [อ่านแล้ว 172 คน]
08 พฤจิกายน 2559    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 20 รายการ [อ่านแล้ว 189 คน]
08 พฤจิกายน 2559    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะครุศาสตร์(สซ.17/2560) [อ่านแล้ว 151 คน]
08 พฤจิกายน 2559    สอบราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว สำหรับคณะครุศาสตร์(สซ.16/2560) [อ่านแล้ว 157 คน]
08 พฤจิกายน 2559    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบรรยาย คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (eb01/2560) [อ่านแล้ว 141 คน]
03 พฤจิกายน 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 183 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559    สอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่างแบบเสาสูง (High Mast Lighing) ครั้งที่ 2 (สจ.06/2560) [อ่านแล้ว 189 คน]
27 ตุลาคม 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบรรยาย คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 163 คน]
26 ตุลาคม 2559    ประกาศขายทอดตลาดแผงโซล่าเซลล์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ [อ่านแล้ว 235 คน]
26 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน (Nitrogen Analysis) จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.15/2560) [อ่านแล้ว 182 คน]
25 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External storage) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.13/2560) [อ่านแล้ว 202 คน]
25 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.14/2560) [อ่านแล้ว 198 คน]
22 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องมือปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.12/2560) [อ่านแล้ว 208 คน]
21 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องวัดความสุกของยาง (Moving Die Rheometer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.11/2560) [อ่านแล้ว 164 คน]
21 ตุลาคม 2559    สอบราคาจ้างประกอบรถบริการนักศึกษา 20 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)(สจ.05/2560) [อ่านแล้ว 160 คน]
21 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real Time PCR จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.10/2560) [อ่านแล้ว 166 คน]
21 ตุลาคม 2559    ซื้อตู้บ่มบีโอดี (BOD Incubator) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 155 คน]
20 ตุลาคม 2559    ประกาศราคากลางซื้อเครื่องระเหยภายใต้ความดัน (Rotary evaporator) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 170 คน]
20 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 275 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สซ.09/2560) [อ่านแล้ว 196 คน]
13 ตุลาคม 2559    ประกาศร่่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 194 คน]
12 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ DI ชนิด Type I จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร(สซ.07/2560) [อ่านแล้ว 175 คน]
12 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร(ส.08/2560) [อ่านแล้ว 143 คน]
10 ตุลาคม 2559    ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 149 คน]
10 ตุลาคม 2559    ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 149 คน]
10 ตุลาคม 2559    ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 160 คน]
10 ตุลาคม 2559    สอบราคาจ้างทำระบบน้ำภายในแปลงปฏิบัติการพืชสวน(สจ.04/2560) [อ่านแล้ว 147 คน]
10 ตุลาคม 2559    สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสถานีปฏิบัติการพืชสวน(สจ.02/2560) [อ่านแล้ว 174 คน]
10 ตุลาคม 2559    สอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟส่องสว่างแบบเสาสูง (High Mast Lighing) (สจ.03/2560) [อ่านแล้ว 164 คน]
07 ตุลาคม 2559    จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 160 คน]
07 ตุลาคม 2559    ซื้อติดตั้งตู้ Load Center ไฟฟ้าแรงต่ำระบบระบายอากาศ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 154 คน]
07 ตุลาคม 2559    ซื้อติดตั้งตู้ Load Center ไฟฟ้าแรงต่ำระบบระบายอากาศ ชั้น 3 จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 167 คน]
07 ตุลาคม 2559    ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 184 คน]
07 ตุลาคม 2559    ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 175 คน]
06 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องมือผลิตน้ำบริสุทธ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์(สซ.06/2559) [อ่านแล้ว 179 คน]
05 ตุลาคม 2559    สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(สจ.01/60) [อ่านแล้ว 202 คน]
05 ตุลาคม 2559    ซื้อตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 ลิตร (Incubator) จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 177 คน]
05 ตุลาคม 2559    ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ความจุ 53 ลิตร จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 161 คน]
05 ตุลาคม 2559    ซื้อเครื่องระเหยไอสาร Rotary Evaporation จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 161 คน]
05 ตุลาคม 2559    ซื้อเครื่องบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 147 คน]
05 ตุลาคม 2559    ซื้อสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis Spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 156 คน]
04 ตุลาคม 2559    เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real Time PCR จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ส.76/59) [อ่านแล้ว 161 คน]
04 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อชุดติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากระบบโซล่าเซลล์ (10 kW) จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(สซ.05/2560) [อ่านแล้ว 211 คน]
04 ตุลาคม 2559    ประกาศสอบราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External storage) จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.04/2560) [อ่านแล้ว 182 คน]
04 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศขนาด 20 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.03/2560) [อ่านแล้ว 160 คน]
04 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้อชุดทดสอบสัญญาณสำหรับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.02/2560) [อ่านแล้ว 143 คน]
04 ตุลาคม 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สซ.01/2560) [อ่านแล้ว 197 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2559
30 กันยายน 2559    ขายทอดตลาดบ้านพักราชการเลขที่ 160/37 จำนวน 1 หลัง [อ่านแล้ว 305 คน]
30 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร(ส.78/2559) [อ่านแล้ว 132 คน]
30 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด สำหรับสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ(ส.79/2559) [อ่านแล้ว 165 คน]
30 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ส.77/2559) [อ่านแล้ว 187 คน]
29 กันยายน 2559    จ้างขยายผิวจราจรบริเวณบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 163 คน]
27 กันยายน 2559    จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำ โรงสูบน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 147 คน]
26 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงระบบไฟถนนบ้านพักข้าราชการถนนสงขลา-นาทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 176 คน]
26 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องอาคารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 186 คน]
26 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงแผงกั้นกันตกอาคารชุด 90 ปี (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 181 คน]
26 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืชพร้อมระบบบันทึกข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร(ส.73/2559) [อ่านแล้ว 176 คน]
26 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real Time PCR จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส.76/2559) [อ่านแล้ว 162 คน]
26 กันยายน 2559    ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส.75/2559) [อ่านแล้ว 167 คน]
26 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อเครื่องปั่นแยกสารพร้อมระบบทำความเย็น จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ส.74/2559) [อ่านแล้ว 149 คน]
26 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ส.72/2559) [อ่านแล้ว 190 คน]
24 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อตั้ง 90 องศา ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 146 คน]
24 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 147 คน]
24 กันยายน 2559    ซื้อตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 168 คน]
23 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) จำนวน 20 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ส.70/2559) [อ่านแล้ว 239 คน]
23 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงโรงยิม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 151 คน]
23 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติเล็ก มินิซีเอ็นซีเลท (Mini CNC Lathe) จำนวน 10 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ส.71/2559) [อ่านแล้ว 230 คน]
23 กันยายน 2559    จ้างปูบล็อคตัวหนอนลานหน้าอาคารเรียน 1 (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 164 คน]
23 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงพื้นห้องน้ำอาคารสระว่ายน้ำ (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 160 คน]
23 กันยายน 2559    ซื้อชุดสถานีตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 223 คน]
22 กันยายน 2559    ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องคลีนิกวิจัย จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 171 คน]
22 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงผิวถนนเป็นผิวแอสฟัลติก (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 158 คน]
22 กันยายน 2559    ซื้อมุ้งลวดมุ้งลวดประตูและมุ้งลวดหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 179 คน]
22 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำ (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 181 คน]
22 กันยายน 2559    จ้างปูบล็อคตัวหนอนลานเอนกประสงค์ (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 187 คน]
21 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อเครื่องกัดอัตโนมัติเล็ก มินิซีเอ็นซีมิลลิ่ง (Mini CNC Milling) จำนวน 10 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ส.68/2559) [อ่านแล้ว 156 คน]
21 กันยายน 2559    สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 64 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข)(ส.69/2559) [อ่านแล้ว 159 คน]
21 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 192 คน]
21 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 152 คน]
21 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 166 คน]
21 กันยายน 2559    สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (แบบมีเงื่อนไข)(ส.68/2559) [อ่านแล้ว 182 คน]
21 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing) จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 159 คน]
21 กันยายน 2559    ซื้อรถยกสูงเครื่องสแตคเกอร์ลิฟท์ (Stacker Lift) จำนวน 2 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 167 คน]
21 กันยายน 2559    ซื้อกล้องอินฟาเรด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 180 คน]
20 กันยายน 2559    สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการแสดง (แบบมีเงื่อนไข)(ส.67/2559) [อ่านแล้ว 148 คน]
20 กันยายน 2559    สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการดนตรีไทย(แบบมีเงื่อนไข)(ส.66/2559) [อ่านแล้ว 165 คน]
20 กันยายน 2559    สอบราคาจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แบบมีเงื่อนไข)(ส.65/2559) [อ่านแล้ว 187 คน]
20 กันยายน 2559    ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 65 ตัว โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 179 คน]
19 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 174 คน]
19 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงสนามกีฬา ทำรั้วตาข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 186 คน]
19 กันยายน 2559    จ้างปรับปรุงทางเดินเข้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 170 คน]
19 กันยายน 2559    ซื้อเสื่อน้ำมันชนิดหนา พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ผืน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 162 คน]
19 กันยายน 2559    จ้างติดตั้งแผงบังแดดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 186 คน]
15 กันยายน 2559    ซื้อเปียโนไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 143 คน]
15 กันยายน 2559    ซื้อกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 10 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 199 คน]
15 กันยายน 2559    ซื้อโต๊ะอาหารพลาสติก จำนวน 13 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 175 คน]
15 กันยายน 2559    ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 211 คน]
14 กันยายน 2559    สอบราคาจ้างต่อเติมห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ(ส.64/2559) [อ่านแล้ว 160 คน]
14 กันยายน 2559    จัดซื้อเครื่องกรองโมไบ สำเร็จรูปสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 152 คน]
14 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องเล่นสนามชุดโอเชี่ยนบิ๊กฟิช จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 183 คน]
14 กันยายน 2559    ซื้อชุดเครื่องโนรา จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 155 คน]
14 กันยายน 2559    ซื้อโต๊ะวาดเส้น จำนวน 30 ตัว (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 182 คน]
14 กันยายน 2559    ซื้อชุดปฏิบัติการดนตรีไทย จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 152 คน]
13 กันยายน 2559    ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณหอพักสบันงา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 156 คน]
09 กันยายน 2559    จ้างลอกบ่อพัก และฉีดน้ำท่อถนนเสม็ดขาว โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 197 คน]
08 กันยายน 2559    ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 Lumens จำนวน 15 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) สำหรับคณะครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 189 คน]
08 กันยายน 2559    เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาทำโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอาเซียน จำนวน 1 ระบบ สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)(ส.63/2559) [อ่านแล้ว 166 คน]
07 กันยายน 2559    จ้างออกแบบปรับปรุงประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด(อบ.03/2559) [อ่านแล้ว 224 คน]
07 กันยายน 2559    ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 220 ตัว โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 186 คน]
05 กันยายน 2559    จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำและประตูระบายน้ำ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 138 คน]
05 กันยายน 2559    จ้างปูตัวหนอนทางเท้าหน้าอาคารครุศาสตร์หลังใหม่ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 182 คน]
05 กันยายน 2559    จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 167 คน]
05 กันยายน 2559    จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและเปลี่ยนระบบถังบำบัด อาคาร 50 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 159 คน]
02 กันยายน 2559    จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเข้าโรงสูบน้ำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 161 คน]
01 กันยายน 2559    สอบราคาจ้างเหมาทำโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอาเซียน จำนวน 1 ระบบ สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)(ส.63/2559) [อ่านแล้ว 160 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2559
26 สิงหาคม 2559    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 353 รายการ [อ่านแล้ว 216 คน]
24 สิงหาคม 2559    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 227 คน]
23 สิงหาคม 2559    สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 183 คน]
19 สิงหาคม 2559    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ [อ่านแล้ว 283 คน]
17 สิงหาคม 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 193 คน]
11 สิงหาคม 2559    ซื้อปกปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาปี 2559 จำนวน 2,587 ปก โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 209 คน]
08 สิงหาคม 2559    จ้างทำเข็มเครื่องหมายนักศึกษา 2559 โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 223 คน]
08 สิงหาคม 2559    ขายทอดตลาดแผงโซล่าเซลล์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ [อ่านแล้ว 367 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2559
29 กรกฎาคม 2559    จัดซื้อเข็มเครื่องหมายนักศึกษาโดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 260 คน]
29 กรกฎาคม 2559    จัดซื้อปกปริญญาบัตรโดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 300 คน]
26 กรกฎาคม 2559    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 85 รายการ [อ่านแล้ว 268 คน]
22 กรกฎาคม 2559    ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 3591 ใบ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 248 คน]
07 กรกฎาคม 2559    สอบราคาจ้างทำคู่มือการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)(ส.61/2559) [อ่านแล้ว 260 คน]
05 กรกฎาคม 2559    จ้างออกแบบปรับปรุงประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด [อ่านแล้ว 300 คน]
01 กรกฎาคม 2559    สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าภายนอกอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ส.60/2559) [อ่านแล้ว 219 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศขนาด 24 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(อบ.15/2559) [อ่านแล้ว 175 คน]
09 มิถุนายน 2559    สอบราคาจ้างทำคู่มือการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559(ส.59/2559) [อ่านแล้ว 218 คน]
01 มิถุนายน 2559    ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศขนาด 24 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-15/2559) [อ่านแล้ว 270 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2559
31 พฤษภาคม 2559    สอบราคาจ้างปรับปรุงคูระบายน้ำหลังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (สงขลาพาเลซ)(ส.57/2559) [อ่านแล้ว 3619 คน]
23 พฤษภาคม 2559    จ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าบริเวณบ้านพักอาจารย์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 210 คน]
23 พฤษภาคม 2559    จ้างออกแบบปรับปรุงประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด(อบ.01/2559) [อ่านแล้ว 219 คน]
19 พฤษภาคม 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศขนาด 24 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 182 คน]
19 พฤษภาคม 2559    ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างประกอบรถบริการนักศึกษา 20 ที่นั่ง 5 แถว จำนวน 2 คัน [อ่านแล้ว 182 คน]
19 พฤษภาคม 2559    ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถตู้ VIP จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) [อ่านแล้ว 161 คน]
12 พฤษภาคม 2559    สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่รอบศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ส.58/2559) [อ่านแล้ว 191 คน]
03 พฤษภาคม 2559    สอบราคาจ้างปรับปรุงคูระบายน้ำหลังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (สงขลาพาเลซ)(ส.57/2559) [อ่านแล้ว 205 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2559
29 เมษายน 2559    สอบราคาจ้างประกอบรถบริการนักศึกษา 20 ที่นั่ง 5 แถว จำนวน 2 คัน(ส.55/2559) [อ่านแล้ว 210 คน]
29 เมษายน 2559    สอบราคาซื้อรถตู้ VIP จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(ส.56/2559) [อ่านแล้ว 196 คน]
21 เมษายน 2559    สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ส.54/2559) [อ่านแล้ว 222 คน]
12 เมษายน 2559    ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 3 หลัง [อ่านแล้ว 983 คน]
11 เมษายน 2559    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ(ส.53/2559) [อ่านแล้ว 204 คน]
05 เมษายน 2559    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-B.14/2559) [อ่านแล้ว 201 คน]
01 เมษายน 2559    สอบราคาซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 67 ตัว (ครั้งที่ 2)(ส.52/2559) [อ่านแล้ว 289 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559    ซื้อรถบรรทุก(กระบะ)ตอนเดียว 1 คัน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 196 คน]
31 มีนาคม 2559    จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 245 คน]
31 มีนาคม 2559    ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 211 คน]
31 มีนาคม 2559    ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 192 คน]
31 มีนาคม 2559    จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายและแนวรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 193 คน]
31 มีนาคม 2559    จ้างติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 204 คน]
31 มีนาคม 2559    ซื้อรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าครบชุด จำนวน 1 คัน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 219 คน]
29 มีนาคม 2559    ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 171 คน]
29 มีนาคม 2559    ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 15 เครื่องโดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 174 คน]
24 มีนาคม 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 1110 คน]
22 มีนาคม 2559    จ้างติดตั้งตู้ LOAD CENTER โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 216 คน]
22 มีนาคม 2559    สอบราคาจ้างทำคู่มือการศึกษาและคู่มือผู้ปกครอง สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559(ส.51/2559) [อ่านแล้ว 230 คน]
18 มีนาคม 2559    จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารการศึกษาพิเศษ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 152 คน]
18 มีนาคม 2559    ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 183 คน]
17 มีนาคม 2559    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศขนาด 24 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 222 คน]
16 มีนาคม 2559    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ [อ่านแล้ว 228 คน]
11 มีนาคม 2559    จ้างปรับปรุงประตูระบายน้ำ สระน้ำเกาะลอย โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 203 คน]
07 มีนาคม 2559    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(eb-12/2559) [อ่านแล้ว 233 คน]
02 มีนาคม 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์แสดงผลแบบหน้าจอสัมผัส พร้อมหูฟัง TouchScreen จำนวน 20 เครื่อง (ครั้งที่ 2) สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ส.50/2559) [อ่านแล้ว 248 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2559
24 กุมภาพันธ์ 2559    สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานบริเวณอาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ส.48/2559) [อ่านแล้ว 254 คน]
24 กุมภาพันธ์ 2559    สอบราคาซื้อรถตู้ VIP จำนวน 1 คัน(ส.49/2559) [อ่านแล้ว 218 คน]
19 กุมภาพันธ์ 2559    จ้างโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 260 คน]
19 กุมภาพันธ์ 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณรองรับ IPv6 แบบ Dual Stack พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ส.47/2559) [อ่านแล้ว 224 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2559    สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 40 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด(ส.46/2559) [อ่านแล้ว 255 คน]
12 กุมภาพันธ์ 2559    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 286 คน]
10 กุมภาพันธ์ 2559    ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 172 คน]
09 กุมภาพันธ์ 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์แสดงผลแบบหน้าจอสัมผัส พร้อมหูฟัง TouchScreen จำนวน 20 เครี่อง สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่านแล้ว 234 คน]
09 กุมภาพันธ์ 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์แสดงผลแบบหน้าจอสัมผัส พร้อมหูฟัง TouchScreen จำนวน 20 เครี่อง สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่านแล้ว 214 คน]
05 กุมภาพันธ์ 2559    จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคารครุศาสตร์หลังใหม่(อาคาร 68) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 278 คน]
04 กุมภาพันธ์ 2559    สอบราคาจ้างเหมาทำโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอาเซียน จำนวน 1 ระบบ(ส.44/2559) [อ่านแล้ว 270 คน]
03 กุมภาพันธ์ 2559    สอบราคาซื้อเครื่องกัดแนวตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)(ส.43/2559) [อ่านแล้ว 3296 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2559
29 มกราคม 2559    เช่าวงจรเครือข่ายอินเทอรืเน็ตสำรอง(ฉุกเฉิน) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 210 คน]
29 มกราคม 2559    สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ส.42/2559) [อ่านแล้ว 248 คน]
29 มกราคม 2559    สอบราคาซื้อประตูอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ส.41/2559) [อ่านแล้ว 251 คน]
27 มกราคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องประทับตรานูนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ส.39/2559) [อ่านแล้ว 242 คน]
26 มกราคม 2559    ซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (รอบมหกรรม) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 209 คน]
26 มกราคม 2559    ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องกัดแนวตั้ง จำนวน 1 ชุด(ส.40/2559) [อ่านแล้ว 185 คน]
25 มกราคม 2559    ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 274 คน]
20 มกราคม 2559    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(eb-1159) [อ่านแล้ว 423 คน]
14 มกราคม 2559    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง) [อ่านแล้ว 14865 คน]
14 มกราคม 2559    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุง) [อ่านแล้ว 288 คน]
13 มกราคม 2559    จ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบ MIS โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 248 คน]
11 มกราคม 2559    ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อประตูอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่านแล้ว 226 คน]
08 มกราคม 2559    ซื้อโปรแกรม Campus Agreement โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 193 คน]
08 มกราคม 2559    ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 275 คน]
08 มกราคม 2559    ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 221 คน]
08 มกราคม 2559    ซื้อตู้สเตนเลสจำนวน 6 ตู้ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 258 คน]
07 มกราคม 2559    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-b.10/2559) [อ่านแล้ว 279 คน]
06 มกราคม 2559    สอบราคาซื้อเครื่องกัดแนวตั้ง จำนวน 1 ชุด(ส.40/2559) [อ่านแล้ว 256 คน]
04 มกราคม 2559    ซื้อซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (รอบคัดเลือก) โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 210 คน]