ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2561
01 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ ในงานเทศน์มหาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 34 คน]
01 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดพิธีสงฆ์ และเหมาดนตรีไทย ในเทศน์มหาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 29 คน]
01 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำวัสดุโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 31 คน]
01 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับงานพยาบาล จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 43 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2561
15 มกราคม 2561    ลิงค์และแนวทางประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 584 คน]
12 มกราคม 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์ยา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ (รอบมหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 60 คน]
12 มกราคม 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬา และชุดแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 45 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2560
12 ธันวาคม 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 7 คณะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 15 คน]
06 ธันวาคม 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการฯ จำนวน 3 รายการ [อ่านแล้ว 11 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2560
13 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคณะ 7 คณะ สำหรับโครงการกีฬาภายใน 7 คณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 107 คน]
10 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าผูกสำหรับตกแต่งสถานที่โครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 64 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ภายในโครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 57 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 58 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงสร้างงานไม้สำหรับโครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 59 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต้นไม้สำหรับตกแต่งสถานที่โครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 58 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 57 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 57 คน]
09 พฤจิกายน 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าสำหรัยพิธีฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 84 คน]
01 พฤจิกายน 2560    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ขึดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ยาสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 97 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2560
06 ตุลาคม 2560    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่านแล้ว 799 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 [อ่านแล้ว 764 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [อ่านแล้ว 406 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 738 คน]
06 ตุลาคม 2560    ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีสอบราคา และ E-Bidding [อ่านแล้ว 1109 คน]
03 ตุลาคม 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 471 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2560
28 กันยายน 2560    จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารของศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 52 คน]
25 กันยายน 2560    ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 139 คน]
25 กันยายน 2560    จ้างปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 104 คน]
21 กันยายน 2560    จ้างปรับปรุงสถานีปฏิบัติการสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 98 คน]
08 กันยายน 2560    จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานโรงอาหารเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่านแล้ว 92 คน]
06 กันยายน 2560    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนรวมและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 157 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
28 สิงหาคม 2560    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่านแล้ว 428 คน]
18 สิงหาคม 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและด้านข้างหอพักนักศึกษา รวม 2 จุด ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.16/2560) [อ่านแล้ว 196 คน]
17 สิงหาคม 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.15/2560) [อ่านแล้ว 169 คน]
17 สิงหาคม 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (ส่วนที่เหลือ) ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.14/2560) [อ่านแล้ว 123 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2560
14 กรกฎาคม 2560    ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 งวดที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 175 คน]
14 กรกฎาคม 2560    สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สซ.27/2560) [อ่านแล้ว 184 คน]
08 กรกฎาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [อ่านแล้ว 1375 คน]
04 กรกฎาคม 2560    ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 162 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2560
27 มิถุนายน 2560    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดประจำวิทยาเขตสตูล จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 269 คน]
23 มิถุนายน 2560    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวน 10 รายการ(สซ.26/2560) [อ่านแล้ว 241 คน]
16 มิถุนายน 2560    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 151 คน]
15 มิถุนายน 2560    ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 182 คน]
15 มิถุนายน 2560    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 135 คน]
02 มิถุนายน 2560    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 11 รายการ [อ่านแล้ว 279 คน]
02 มิถุนายน 2560    จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 159 คน]
02 มิถุนายน 2560    ซื้อเข็มเครื่องหมาย จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 141 คน]
02 มิถุนายน 2560    ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ตัว สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 126 คน]
02 มิถุนายน 2560    ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 132 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560    ซื้อพัดลม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 131 คน]
24 พฤษภาคม 2560    ซื้อพัดลมโคจรติดฝาผนัง 16 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 136 ตัว สำหรับกองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 163 คน]
24 พฤษภาคม 2560    ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 153 คน]
24 พฤษภาคม 2560    ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 44,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ [อ่านแล้ว 187 คน]
19 พฤษภาคม 2560    ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน ๓,๑๓๐ ใบ สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 231 คน]
19 พฤษภาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นชำรุด อาคาร ๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 219 คน]
18 พฤษภาคม 2560    สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารเก่า [อ่านแล้ว 200 คน]
17 พฤษภาคม 2560    ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 190 คน]
09 พฤษภาคม 2560    จ้างทำหนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 167 คน]
01 พฤษภาคม 2560    สอบราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นชำรุด อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 217 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2560
27 เมษายน 2560    จ้างปรับปรุงบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 186 คน]
27 เมษายน 2560    จ้างปรับปรุงบริเวณรอบสระว่ายน้ำ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 198 คน]
11 เมษายน 2560    ซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 171 คน]
10 เมษายน 2560    สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและป้อมยาม พร้อมทาสี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(สจ.12/2560) [อ่านแล้ว 199 คน]
04 เมษายน 2560    ซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 169 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 173 คน]
31 มีนาคม 2560    ซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 134 คน]
29 มีนาคม 2560    จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 260 คน]
24 มีนาคม 2560    จ้างทำคู่มือการศึกษาและคู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (สจ.11/2560) [อ่านแล้ว 132 คน]
23 มีนาคม 2560    จ้างออกแบบสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด [อ่านแล้ว 250 คน]
11 มีนาคม 2560    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 86 รายการ [อ่านแล้ว 374 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 275 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สซ.25/2560) [อ่านแล้ว 207 คน]
21 กุมภาพันธ์ 2560    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 7 รายการ [อ่านแล้ว 250 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2560    ซื้อพาติชั่น จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 105 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2560    ซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 210 คน]
10 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาจ้างปรับปรุงบริเวณด้านหลังอาคารคณะครุศาสตร์และอาคารคณะวิทยาการจัดการ [อ่านแล้ว 234 คน]
10 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๖ เครื่อง [อ่านแล้ว 249 คน]
10 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อ่านแล้ว 253 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2560    สอบราคาจ้างวางระบบท่อเมนประปา เฟส 1 [อ่านแล้ว 211 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2560    จ้างทำบันไดทางขึ้นอัฒจันทร์เพื่อขึ้นรับรางวัล ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 203 คน]
02 กุมภาพันธ์ 2560    จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 174 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2560
31 มกราคม 2560    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 214 คน]
31 มกราคม 2560    ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อตั้ง 90 องศา ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 185 คน]
31 มกราคม 2560    ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 45 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 200 คน]
27 มกราคม 2560    ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-B09/2560)(ครั้งที่ 2) [อ่านแล้ว 152 คน]
26 มกราคม 2560    ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 169 คน]
26 มกราคม 2560    ซื้อพาติชั่น จำนวน 1 ชุด สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 167 คน]
25 มกราคม 2560    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบโดยสารขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-B.08/2560) [อ่านแล้ว 161 คน]
19 มกราคม 2560    ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่านแล้ว 136 คน]
16 มกราคม 2560    จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำไฟสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 166 คน]
16 มกราคม 2560    ซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 148 คน]
12 มกราคม 2560    จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 5 วัน โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 160 คน]
09 มกราคม 2560    ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง สำหรับคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 175 คน]
05 มกราคม 2560    ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา [อ่านแล้ว 189 คน]