ข่าวทุนการศึกษา

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2561
17 ตุลาคม 2561    ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย [อ่านแล้ว 34 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2561
29 มกราคม 2561    ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 884 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560    ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 250 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2560
15 พฤจิกายน 2560    ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย [อ่านแล้ว 344 คน]
15 พฤจิกายน 2560    ประกาศถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่1/60 [อ่านแล้ว 714 คน]
13 พฤจิกายน 2560    รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 460 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2560
02 ตุลาคม 2560    ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2560 (รายเก่า และรายใหม่) [อ่านแล้ว 416 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
02 สิงหาคม 2560    ประกาศมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 403 คน]
02 สิงหาคม 2560    ประกาศมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 382 คน]