ข่าวทุนการศึกษา

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
02 สิงหาคม 2560    ประกาศมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 207 คน]
02 สิงหาคม 2560    ประกาศมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 209 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2559
25 มกราคม 2559    ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนคุณสุรชัย เธียไพรัตน์ [อ่านแล้ว 758 คน]
21 มกราคม 2559    มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปดรับสมัครทุนการศึกษา [อ่านแล้ว 501 คน]
20 มกราคม 2559    ประกาศผลการพิจารณาทุนธนาคารกรุงไทย สาขาถนนกาญจนวณิช [อ่านแล้ว 356 คน]
20 มกราคม 2559    ประกาศผลการพิจารณาทุนอาจารย์วรรณี นาคะโร [อ่านแล้ว 420 คน]
20 มกราคม 2559    โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกาา 2558 [อ่านแล้ว 319 คน]