ข่าวทุนการศึกษา

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2560
15 พฤจิกายน 2560    ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย [อ่านแล้ว 89 คน]
15 พฤจิกายน 2560    ประกาศถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่1/60 [อ่านแล้ว 468 คน]
13 พฤจิกายน 2560    รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 73 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2560
02 ตุลาคม 2560    ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2560 (รายเก่า และรายใหม่) [อ่านแล้ว 279 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2560
02 สิงหาคม 2560    ประกาศมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 248 คน]
02 สิงหาคม 2560    ประกาศมูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่านแล้ว 235 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2559
25 มกราคม 2559    ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนคุณสุรชัย เธียไพรัตน์ [อ่านแล้ว 779 คน]
21 มกราคม 2559    มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปดรับสมัครทุนการศึกษา [อ่านแล้ว 521 คน]
20 มกราคม 2559    ประกาศผลการพิจารณาทุนธนาคารกรุงไทย สาขาถนนกาญจนวณิช [อ่านแล้ว 365 คน]
20 มกราคม 2559    ประกาศผลการพิจารณาทุนอาจารย์วรรณี นาคะโร [อ่านแล้ว 435 คน]
20 มกราคม 2559    โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกาา 2558 [อ่านแล้ว 330 คน]