* ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

                ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานขนบธรรมเนียบประเพณีไทย "ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี"  ในระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อปลูกผังวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาในวิถีชีวิต และสร้างเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในองค์กรด้วยความเข้าใจ มีน้ำใจอย่างมีความสุข