* ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.15/2560)
(ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560)
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ขอบเขตงาน