* ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา   สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (ส่วนที่เหลือ) ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.14/2560)
                     (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560)
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ขอบเขตงาน