* ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา   สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและด้านข้างหอพักนักศึกษา รวม 2 จุด 
                      ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ(สจ.16/2560) (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560)
ราคากลาง
เอกสารสอบราคา
ขอบเขตงาน