* ข่าวกิจกรรม   นักศึกษารหัส  60  ทุกคน  สามารถตรวจสอบกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัยได้ที่นี่

หมายเหตุ   1. กิจกรรมขึ้นเขาตังกวน (-1) เป็นนักศึกษาป่วย  ให้มาลงชื่อทำงานชดเชย

             2. นักศึกษาคนใดที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ให้รอฟังประกาศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

             3. นักศึกษาคนใดที่มีรหัสบันทึกข้อมูลแต่ยังไม่ได้ลงในระบบ  ให้มาลงชื่อภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560 

ติดต่อได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา  อาคารกองพัฒนานักศึกษา  ชั้น 2