* ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนรวมและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
                         ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคา
                         อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2560)
ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
แบบรูป
งวดงานงวดเงิน