* ข่าวกิจกรรม   ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมรหัส 584 , 58E

กิจกรรมบังคับตลอดหลักสูตร คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  20  กิจกรรม  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะศิลปกรรมศาสตร์  จำนวน 16 กิจกรรม  (เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 กิจกรรมฝึกน้องร้องเพลงและร่วมพิธีงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไม่ได้กำหนดให้นักศึกษาทั้ง 3 คณะเข้าร่วม เนื่องจากสถานที่ในการร้องเพลงไม่เพียงพอ หากนักศึกษาคนใดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถนำไปชดเชยกิจกรรมบังคับที่ขาดได้ หรือนำไปเป็นกิจกรรมเสริมได้)

กิจกรรมเสริมตลอดหลักสูตร ทั้ง 7 คณะ จำนวน 10 กิจกรรม

นักศึกษาที่ได้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการแก้กิจกรรมแล้ว ให้รอฟังประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชย

จากทางหน้าเวปมหาวิทยาลัย หรือเวปกองพัฒนานักศึกษา สำหรับวันดำเนินการแก้กิจกรรมอีกครั้ง