* ข่าวกิจกรรม   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพังงา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดยะลา

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสตูล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุบลราชธานี

หากนักศึกษาคนใดได้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานแล้วแต่ไม่มีชื่อ
หรือนักศึกษาคนใดที่ยัง
ไม่ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารตามวัน เวลาดังกล่าว
ให้ติดต่อและส่งหลักฐาน
ขอผ่อนผันตั้งแต่วันที่ ๑๐-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เท่านั้น