* ข่าวกิจกรรม   กิจกรรมบังคับของนักศึกษา รหัส 594 , 59E   คิดเป็น 15 กิจกรรม  คิดเป็นชั่วโมง  46  ชั่วโมง

 ให้ดูในช่องสีชมพู นับปัจจุบัน   ดึงข้อมูลแล้ว 10 กิจกรรม คิดเป็นชั่วโมง 32 ชั่วโมง (หากใครในช่องนี้ไม่ถึง 32 ชั่วโมง ให้จองวันแก้กิจกรรมตามชั่วโมงที่ขาด)

กิจกรรมเสริมของนักศึกษา  รหัส 594 , 59E  ทุกคณะ  คนละ  5  กิจกรรม   หากใครที่ยังไม่เข้าครบ 5 กิจกรรม ให้หากิจกรรมเสริมอื่นๆ ชดเชย

จองวันแก้กิจกรรมได้ทางระบบจาก เว็บกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561  เท่านั้น

ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม