* ข่าวกิจกรรม   กิจกรรมบังคับของนักศึกษา รหัส 584 , 58E

- คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็น  15  กิจกรรม  คิดเป็นชั่วโมง  57 ชั่วโมง

  ให้ดูในช่องสีชมพู นับปัจจุบัน ดึงข้อมูลแล้ว 11 กิจกรรม คิดเป็นชั่วโมง 47 ชั่วโมง (หากใครในช่องนี้ไม่ถึง 47 ชั่วโมง ให้จองวันแก้กิจกรรมตามชั่วโมงที่ขาด)

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  คิดเป็น 15 กิจกรรม  คิดเป็นชั่วโมง  47  ชั่วโมง

  ให้ดูในช่องสีชมพู นับปัจจุบัน  ดึงข้อมูลแล้ว 11 กิจกรรม คิดเป็นชั่วโมง 37 ชั่วโมง (หากใครในช่องนี้ไม่ถึง 37 ชั่วโมง ให้จองวันแก้กิจกรรมตามชั่วโมงที่ขาด)

กิจกรรมเสริมของนักศึกษา  รหัส 584 , 58E  ทุกคณะ  คนละ  5  กิจกรรม   หากใครที่ยังไม่เข้าครบ 5 กิจกรรม ให้หากิจกรรมเสริมอื่นๆ ชดเชย

จองวันแก้กิจกรรมได้ทางระบบจาก เว็บกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561  เท่านั้น

ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม