* ข่าวกิจกรรม   ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 57

แบบ Excel

แบบ Pdf.

ใบขอแก้กิจกรรม

หมายเหตุ  ให้นักศึกษาดำเนินติดต่อขอแก้กิจกรรมได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ หรือกองพัฒนานักศึกษา (งานกิจกรรม)

             โดยทำงานวันละไม่เกิน 6 ชม. หรือครึ่งวัน 3 ชม. ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.
โดยติดต่อล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันแก้กิจกรรมอย่างน้อย 1 วันก่อนการปฏิบัติงาน   

 

 

โดยนักศึกษาจะเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 30 เมษายน  2561  เท่านั้น

และเมื่อดำเนินการแก้กิจกรรมจนครบชั่วโมงแล้ว ให้นำส่งงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาทันที