* ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดอื่น ๆ กรุณาติดตามอย่างต่อเนื่อง

ครุศาสตรบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาบัณฑิต

หากเจอข้อผิดพลาดหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับรายชื่อและรหัสนักศึกษา

ให้ติดต่อหมายเลข 074-260200-4  ต่อ 2302

เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เท่านั้นนะคะ