* ข่าวกิจกรรม   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเสื้อขาว  (เสื้อนักศึกษา หรือเสื้อสีขาวอื่นๆ )
กางเกงวอร์ม  เพื่อความสะดวกในการนั่งพื้น

และให้นักศึกษาลงทะเบียนในเวลา 15.30 - 15.55 น. เท่านั้น
กิจกรรมเริ่ม 16.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

(นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกกรณี)