|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล
 
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อสั่งสม องค์ความรู้จากการวิจัยและเชื่อมศาสตร์สู่สากลให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. เพื่อส่งเสริม สืบสาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความสำนึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ
5. เพื่อผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา
6. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ

 
ปณิธาน

ปัญญาญาณของท้องถิ่น     พลังแผ่นดินแห่งสยาม
สนองพระราชปิตุคาม         งดงามอย่างยั่งยืน

 
ค่านิยมองค์กร

S = Skill                   K = Knowledge
R = Responsibility     U = Unity

 
คติพจน์
ปัญญา นราน รตน - ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน
สี ตรา และคติพจน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงเน้นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนพึงแสวงหาวิชาความรู้เพื่อพัฒนาตนและ สังคม มีปัญญา วิจารณญาณ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น
4. การผลิตครูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
6. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ
7. การส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน