|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการสภาวิชาการ


ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศ.ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.กิตติ  ตันไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ

ดร.จรรย์สมร  ผลบุญ
ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.ชิตาภรณ์  ทองชอุ่ม
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน
ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์
ผู้แทนคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย
ผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร
กรรมการและเลขานุการ

ดร.ฐปนพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 29/12/2560