|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.อัจฉรา  วงศ์วัฒนามงคล
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
รองอธิการบดี

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร
รองอธิการบดี

นางสาวจิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดีนายพิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.มนตรี  เด่นดวง
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.มงคล  เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ไชยวุธ  โกศล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ปัทมาพร  ชเลิศเพ็ชร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ดร.ฐปนพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายโอภาส  อิสโม
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฉลอง  อาคาสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดร.บรรจง  ทองสร้าง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรับปรุงล่าสุด : 10/07/2561