|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.อัจฉรา  วงศ์วัฒนามงคล
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
รองอธิการบดี

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร
รองอธิการบดี

นางสาวจิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดีนายพิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
ผู้ช่วยอธิการบดีดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.มนตรี  เด่นดวง
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.มงคล  เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ไชยวุธ  โกศล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
รักษาการคณบดี
วิทยาการลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาเขตสตูล

ดร.กาญจน์กมล  สุวิทยารัตน์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
คณบดีครุศาสตร์
วิทยาเขตสตูล

ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์พงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตสตูล

ดร.ฐปนพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายโอภาส  อิสโม
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฉลอง  อาคาสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

นายพุฒิธร  ตุกเตียน
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกมลวรรณ  นิลจู
หัวหน้างานอำนวยการ

ปรับปรุงล่าสุด : 13/03/2562