|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง
รองอธิการบดี

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร
รองอธิการบดี

นางสาวจิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดีนายพิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.อัจฉรา   วงศ์วัฒนามงคล
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิตยา   จิตรักษ์ธรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.มงคล  เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ไชยวุธ  โกศล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ปัทมาพร  ชเลิศเพ็ชร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

นายฐปนพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายโอภาส  อิสโม
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฉลอง  อาคาสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายบรรจง  ทองสร้าง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรับปรุงล่าสุด : 25/08/2560