|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สุวรรณมาลา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ศ.ดร.วินัย   ประลมพ์กาญจน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายเฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ์
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเดชา  ดีผดุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุรพล  อารีย์กุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.อำนวย  ยัสโยธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.วิโชค  มุกดามณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ปรีดี  โชติช่วง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร
ผู้แทนผู้บริหาร

นายบรรจง ทองสร้าง
ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.อัจฉรา  วงศ์วัฒนามงคล
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์
ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.กันตภณ  มะหาหมัด
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.วิรัตน์  บุญเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์

นายปารย์พิรัชย์  จันเทศ
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด : 04/06/2560