|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

สภาคณาจารย์และข้าราชการ


นายชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รศ.เทพกร   ทิพยาภินันท์
กรรมการ

นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์
กรรมการ

นายรัญจวน  อิสรรักษ์
กรรมการ

นางสาวสุธัญญา   ฐิโตปการ
กรรมการ

นายอิบรอฮิม   ยี่สุ่นทรง
กรรมการ

นายชาญวิทย์   จันทร์อินทร์
กรรมการ

นายปราการ   หังสวนัส
กรรมการ

นายสัญญา   เผ่าพืชพันธุ์
กรรมการ

นายพงศกร  จงรักษ์
กรรมการ

นางต่วนนูรีซันน์   สุริยะ
กรรมการ

นางศรีวรรณ   ขำตรี
กรรมการ

นายธัญธร  โยธี
กรรมการ

นายอาคม   หนูประพันธ์
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี สุภาศ   โปเกลี้ยง
กรรมการ

นายอภิสิทธิ์  ทองสง
กรรมการ

ดร.นัยนา   โง้วศิริ
กรรมการและเลขานุการ

นางสรยา   ทองศรีนุ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววิภาวี  นวลทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 02/10/2561