|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง
รองอธิการบดี

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร
รองอธิการบดี

นางสาวจิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดีนายพิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช
ผู้ช่วยอธิการบดี

ปรับปรุงล่าสุด : 25/08/2560