|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.อัจฉรา  วงศ์วัฒนามงคล
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
รองอธิการบดี

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร
รองอธิการบดี

นางสาวจิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดีนายพิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
ผู้ช่วยอธิการบดีดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ปรับปรุงล่าสุด : 16/01/2562