|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ดร.ปรีดี โชติช่วง
ประธานกรรมการ

นายศลใจ วิบูลกิจ
รองประธานกรรมการ

ร.ต.ตเกรียงไกรยุทธ  ปักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทวี  ปิยะพัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูกิตติวราภรณ์ ดร.ทวี  กิตติญาโณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายขจร  ปิยะเขตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจำรัส  ศรีประสม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนำชัย  กฤษณาสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบุญเสริม  ฤทธาภิรมย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระพล  คงมั่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุทัศน์   เรืองศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนันต์  พฤกษานุศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุรชัย  จิตภักดีบดินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมานิตย์   กวีรัชต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานสภานักศึกษา
กรรมการ

นายกองค์การนักศึกษา
กรรมการ

นางมัรริกา   เจิรญพานิช
กรรมการและเลานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 14/01/2562