Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมเหตุการณ์ต่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 คือ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2558 "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" กิจกรรมราชภัฏวิชาการ ปี 2558 งานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมบนเครื่อข่ายสารสนเทศ(WUNCA) ครั้งที่ 31 งานประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิจัยครั้งที่ 3" และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMT-GT 2015 ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากสื่อมวลชน