Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการดังกล่าว มุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผศ.ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.สาธร ใจตรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ อาจารย์พิเศษคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายการให้แนวคิดและหลักการ การให้คำปรึกษานักศึกษา อีกทั้ง ร่วมกันฝึกปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อนำมาใช้กับนักศึกษาอีกด้วย

Image 1/25

Download View

Image 2/25

Download View

Image 3/25

Download View

Image 4/25

Download View

Image 5/25

Download View

Image 6/25

Download View

Image 7/25

Download View

Image 8/25

Download View

Image 9/25

Download View

Image 10/25

Download View

Image 11/25

Download View

Image 12/25

Download View

Image 13/25

Download View

Image 14/25

Download View

Image 15/25

Download View

Image 16/25

Download View

Image 17/25

Download View

Image 18/25

Download View

Image 19/25

Download View

Image 20/25

Download View

Image 21/25

Download View

Image 22/25

Download View

Image 23/25

Download View

Image 24/25

Download View

Image 25/25

Download View