Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสกรรจ์ รอดคล้าย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวสุภาพร ขุนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Image 1/11

Download View

Image 2/11

Download View

Image 3/11

Download View

Image 4/11

Download View

Image 5/11

Download View

Image 6/11

Download View

Image 7/11

Download View

Image 8/11

Download View

Image 9/11

Download View

Image 10/11

Download View

Image 11/11

Download View