Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ วจก.บริการวิชาการ สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ?การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์) เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฎิบัติการฝึกอบรม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Image 1/12

Download View

Image 2/12

Download View

Image 3/12

Download View

Image 4/12

Download View

Image 5/12

Download View

Image 6/12

Download View

Image 7/12

Download View

Image 8/12

Download View

Image 9/12

Download View

Image 10/12

Download View

Image 11/12

Download View

Image 12/12

Download View