Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเทคนิคทำว่าวควาย ภายใต้อัตลักษณ์และคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จ.สตูล ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญในการทำว่าวควาย ซึ่งเป็นว่าวประจำภาคใต้และมีต้นกำเนิดที่ จ.สตูล เป็นที่แรก มีจำนวนลดน้อยลง ส่งผลให้ภูมิปัญญาทำว่าวควายขาดการถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง และอาจสูญหายไปในที่สุด ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมฯ จึงจัดอบรมเทคนิคการทำว่าวควาย เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านและเยาวชน อันจะส่งผลให้เกิดความหวงแหนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่