Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ร่วมกับสงขลาฟอรั่ม ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ผ่านแอพพลิเคชัน C-site ภายใต้โครงการ Songkhla Inclusive City หรือ โครงการสงขลาเมืองใจกว้าง ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อปลุกพลังความเป็นพลเมืองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาสู่สังคมดิจิทัล ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ เกิดความรักและหวงแหน นำไปสู่การดูแลรักษาให้คงอยู่คู่ชุมชน

Image 1/7

Download View

Image 2/7

Download View

Image 3/7

Download View

Image 4/7

Download View

Image 5/7

Download View

Image 6/7

Download View

Image 7/7

Download View