Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา โดย นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์รรินา มุกดา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนการผักไฮโดรโปรนิกส์ทุ่งลาน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งเป็น1 ในวิสาหกิจชุมชน ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลาให้การดูแล โดยในครั้งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมพูดคุย ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันโรคและแมลง การปรับสร้างโรงเรือน ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจของชุมชนต่อไป

Image 1/5

Download View

Image 2/5

Download View

Image 3/5

Download View

Image 4/5

Download View

Image 5/5

Download View