Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกับงานวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับท้องถิ่น และแผนการปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม

Image 1/6

Download View

Image 2/6

Download View

Image 3/6

Download View

Image 4/6

Download View

Image 5/6

Download View

Image 6/6

Download View