Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 20 และ 22 เมษายน ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยการแจกข้าวโพดหวานของนักศึกษา ผักจากงานวิจัยของอาจารย์ อาทิ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด มะเขือเปราะพันธุ์หยาดทิพย์ ถั่วพุ่มพันธุ์คัด-สงขลา พืชผักของชาวบ้านตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของทางคณะฯ และยังมีการแจกข้าวกล่อง สเปรย์แอลกอฮอล์ จากศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าทางเข้าประตู 3 มรภ.สงขลา

Image 1/16

Download View

Image 2/16

Download View

Image 3/16

Download View

Image 4/16

Download View

Image 5/16

Download View

Image 6/16

Download View

Image 7/16

Download View

Image 8/16

Download View

Image 9/16

Download View

Image 10/16

Download View

Image 11/16

Download View

Image 12/16

Download View

Image 13/16

Download View

Image 14/16

Download View

Image 15/16

Download View

Image 16/16

Download View