Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เดินทางเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการประชุม ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Image 1/8

Download View

Image 2/8

Download View

Image 3/8

Download View

Image 4/8

Download View

Image 5/8

Download View

Image 6/8

Download View

Image 7/8

Download View

Image 8/8

Download View