Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี ร่วมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 20 ราย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการช่วยเหลือประชาชนหลายด้าน โดยเฉพาะในวิกฤตโควิด-19

Image 1/6

Download View

Image 2/6

Download View

Image 3/6

Download View

Image 4/6

Download View

Image 5/6

Download View

Image 6/6

Download View