Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) นำโดย อาจารย์สุเพ็ญ ด้วงทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์รรินา มุกดา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และ น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพื้นที่บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการผลิตไข่เค็มบ้านมะพร้าว ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Image 1/10

Download View

Image 2/10

Download View

Image 3/10

Download View

Image 4/10

Download View

Image 5/10

Download View

Image 6/10

Download View

Image 7/10

Download View

Image 8/10

Download View

Image 9/10

Download View

Image 10/10

Download View