ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุกลาง และ พัสดุของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...»

2. ประกาศราคากลางโดยวิธีการสอบราคา และ E-Bidding

อ่านต่อ...»

3. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธี E-Bidding และวิธีจ้างออกแบบ

อ่านต่อ...»

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

อ่านต่อ...»

5. ประกาศเชิญชวนและราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...»

6. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ...»

7. ประกาศร่าง TOR โดยวิธี E-Bidding

อ่านต่อ...»

8. ประกาศเชิญชวน และราคากลาง โดยวิธี E-Bidding

อ่านต่อ...»

9. ประกาศจ้างออกแบบ โดยวิธี E-Bidding

อ่านต่อ...»

10. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ...»

11. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ...»

12. ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด

อ่านต่อ...»

13. ประกาศเชิญชวน และราคากลางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market

อ่านต่อ...»

14. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market

อ่านต่อ...»

15. ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ...»

16. ประกาศเชิญชวนขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ...»

17. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ...»