การเปิดเผยข้อมูล
  ประจำปี 2562
การปฏิบัติงาน
  13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การวิจัย
          มาตรฐานการปฏิบัติงานของนักวิจัย
          มาตรฐานการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย สำหรับนักวิจัย
          มาตรฐานใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
          มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย งบกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
    การบริการวิชาการ
          มาตรฐานการบริการวิชาการวิชาการแก่สังคม
   
    ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
          มาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
   
    การบริหารงาน/ระบบสนับสนุน
          มาตรฐานการปฏิบัติงานการติดตั้ง VPN
          มาตรฐานการตั้งค่า Wireless ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
          คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เรื่อง ค่าเบี้ยประชุม
          คู่มือการตรวจเอกสารเบิกค่าลงทะเบียน
          คู่มือการปฏิบัติงานเบิกค่าโทรศัพท์