การเปิดเผยข้อมูล
  ประจำปี 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยหลักเกฌฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งสุงชึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า