การเปิดเผยข้อมูล
  ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    สำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
    สถาบันวิจัยและพัฒนา (ข่าวตีพิมพ์/ประชุมวิชาการ)
    สถาบันวิจัยและพัฒนา (ข่าวอบรม/สัมมนา)
    สถาบันวิจัยและพัฒนา (ข่าวทุนวิจัย)