บริการอีเมลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

( SKRU MAIL )


E-Mail สำหรับบุคลากร

คำแนะนำในการใช้งานอีเมลระบบใหม่
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ http://mail.google.com โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมลระบบใหม่จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสุกลสองตัวแรก@skru.ac.th
* ตัวอย่าง : somsak.lo@skru.ac.th
Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

* รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก แล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที


กรณีมีปัญหา : ติดต่อสอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ห้องเครือข่าย ชั้น 2 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2104 หรือ 2105
E-mail : cc@skru.ac.th

เข้าใช้งานระบบอีเมล

E-Mail สำหรับนักศึกษา

คำแนะนำในการใช้งานอีเมล
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ http://mail.google.com โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมลระบบใหม่จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้

Username : รหัสนักศึกษา@parichat.skru.ac.th
Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน


* รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก แล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที


กรณีมีปัญหา : ติดต่อสอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ห้องเครือข่าย ชั้น 2 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2104 หรือ 2105
E-mail : cc@skru.ac.th

เข้าใช้งานระบบอีเมล