ข่าวประชาสัมพันธ์

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  เมษายน 2564
16 เมษายน 2564    ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ [อ่านแล้ว 13 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2564
12 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 8 [อ่านแล้ว 217 คน]
08 มีนาคม 2564    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งรายละเอียดการพัฒนาระบบสารสนเทศ [อ่านแล้ว 112 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564    ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo Symposium 2021 [อ่านแล้ว 123 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2564    (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 43 คน]
10 กุมภาพันธ์ 2564    ธอส. บริการให้เงินกู้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคคลากรภาครัฐ ปี 2564 [อ่านแล้ว 182 คน]
08 กุมภาพันธ์ 2564    ขอชี้แจงคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ [อ่านแล้ว 194 คน]
05 กุมภาพันธ์ 2564    ผลการคัดเลือกดำเนินการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม [อ่านแล้ว 114 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2564
30 มกราคม 2564    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม [อ่านแล้ว 103 คน]
19 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง จัดให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม [อ่านแล้ว 137 คน]
19 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 234 คน]
01 มกราคม 2564    clipping news 64 [อ่านแล้ว 203 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563    ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 [อ่านแล้ว 339 คน]
05 ธันวาคม 2563    ผลการคัดเลือกผู้เสนอบริการให้เช่าชุดครุย ประจำปี พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 258 คน]
03 ธันวาคม 2563    มรภ.สงขลา จัดให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) [อ่านแล้ว 179 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2563
30 พฤจิกายน 2563    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด [อ่านแล้ว 131 คน]
27 พฤจิกายน 2563    ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน [อ่านแล้ว 143 คน]
27 พฤจิกายน 2563    มรภ.สงขลา เปิดให้ร้านครุยเสนอให้บริการเช่าครุยแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 [อ่านแล้ว 156 คน]
26 พฤจิกายน 2563    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา [อ่านแล้ว 134 คน]
16 พฤจิกายน 2563    ให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 231 คน]
05 พฤจิกายน 2563    ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชั้น 1 อาคาร 11 สงขลาพาเลซ [อ่านแล้ว 150 คน]
02 พฤจิกายน 2563    สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2563 [อ่านแล้ว 103 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สงขลาพาเลซ [อ่านแล้ว 151 คน]
26 ตุลาคม 2563    การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิตอายุ 2-3 ปี), ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัยอายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่านแล้ว 114 คน]
25 ตุลาคม 2563    รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560 (สภาอนุมัติตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 23 ธันวาคม 2560) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 432 คน]
24 ตุลาคม 2563    ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" [อ่านแล้ว 90 คน]
15 ตุลาคม 2563    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร [อ่านแล้ว 377 คน]
07 ตุลาคม 2563    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 117 คน]
07 ตุลาคม 2563    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 75 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2563
28 กันยายน 2563    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 5 [อ่านแล้ว 193 คน]
13 กันยายน 2563    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 287 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2563
06 สิงหาคม 2563    ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์" [อ่านแล้ว 136 คน]
05 สิงหาคม 2563    ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า และผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 227 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563    กำหนดวันหยุดราชการ สอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เลื่อนกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [อ่านแล้ว 298 คน]
20 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [อ่านแล้ว 175 คน]
20 กรกฎาคม 2563    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 254 คน]
20 กรกฎาคม 2563    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 277 คน]
14 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 142 คน]
10 กรกฎาคม 2563    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มองผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์" [อ่านแล้ว 355 คน]
03 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 186 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563    แบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 224 คน]
22 มิถุนายน 2563    ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 156 คน]
21 มิถุนายน 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 154 คน]
21 มิถุนายน 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการจัดลำดับบุคคลของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 151 คน]
16 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 160 คน]
13 มิถุนายน 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 496 คน]
02 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ และการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 384 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2563
28 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) [อ่านแล้ว 620 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2563
29 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19(Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) [อ่านแล้ว 801 คน]
29 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือสนับสนุนสินค้าเกษตร แปรรูป สู้ภัย COVID-19 [อ่านแล้ว 137 คน]
29 เมษายน 2563    สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [อ่านแล้ว 372 คน]
29 เมษายน 2563    สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความร่วมมือสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [อ่านแล้ว 199 คน]
28 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) [อ่านแล้ว 171 คน]
28 เมษายน 2563    สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการระยะสั้นที่สหพันธรัฐรัสเซียเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [อ่านแล้ว 147 คน]
27 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการและผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 374 คน]
27 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 380 คน]
25 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา(เพิ่มเติม) จำนวน 1 ฉบับ [อ่านแล้ว 187 คน]
25 เมษายน 2563    กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ [อ่านแล้ว 220 คน]
24 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 160 คน]
24 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 [อ่านแล้ว 201 คน]
24 เมษายน 2563    สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งการลดหย่อนการออกเงินสมทบ และการขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2563 ผู้ประกันตน มาตรา 33 [อ่านแล้ว 136 คน]
22 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [อ่านแล้ว 168 คน]
20 เมษายน 2563    งานอาคารสถานที่และบริการ ขอแจ้งแนวทางการจัดการขยะในบริเวณที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 192 คน]
13 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งการเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2563 (13 - 15 เมษายน 2563) [อ่านแล้ว 222 คน]
08 เมษายน 2563    ธนาคารออมสิน ขอแจ้งการเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบุคลากรในหน่วยงาน [อ่านแล้ว 367 คน]
08 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอชี้แจงคำสั่งตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 9/10/11 [อ่านแล้ว 246 คน]
08 เมษายน 2563    ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง คำสั่งตามาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 183 คน]
05 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้ง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา [อ่านแล้ว 353 คน]
02 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งเรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงและมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [อ่านแล้ว 193 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ และการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 217 คน]
31 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 207 คน]
31 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 222 คน]
30 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) [อ่านแล้ว 241 คน]
23 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการการใช้สถานที่และการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 300 คน]
18 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หยุดการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) [อ่านแล้ว 348 คน]
09 มีนาคม 2563    ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [อ่านแล้ว 214 คน]
05 มีนาคม 2563    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) [อ่านแล้ว 415 คน]
02 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ และการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 628 คน]
01 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) [อ่านแล้ว 376 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563    Clipping News_2563 [อ่านแล้ว 717 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2563    หนังสือ อว 0225.4/ว53 เรื่อง ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทน-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 [อ่านแล้ว 320 คน]
11 กุมภาพันธ์ 2563    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ / กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล [อ่านแล้ว 269 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2563    กรมสรรพสามิต ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 34 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562 [อ่านแล้ว 222 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2563
24 มกราคม 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [อ่านแล้ว 202 คน]
24 มกราคม 2563    แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [อ่านแล้ว 216 คน]
20 มกราคม 2563    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในป [อ่านแล้ว 446 คน]
17 มกราคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 310 คน]