ข่าวประชาสัมพันธ์

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2563
16 พฤจิกายน 2563    ให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 132 คน]
05 พฤจิกายน 2563    ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชั้น 1 อาคาร 11 สงขลาพาเลซ [อ่านแล้ว 90 คน]
02 พฤจิกายน 2563    สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2563 [อ่านแล้ว 49 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สงขลาพาเลซ [อ่านแล้ว 94 คน]
26 ตุลาคม 2563    การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิตอายุ 2-3 ปี), ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัยอายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่านแล้ว 76 คน]
25 ตุลาคม 2563    รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560 (สภาอนุมัติตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 23 ธันวาคม 2560) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 294 คน]
24 ตุลาคม 2563    ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" [อ่านแล้ว 43 คน]
15 ตุลาคม 2563    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร [อ่านแล้ว 335 คน]
07 ตุลาคม 2563    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 56 คน]
07 ตุลาคม 2563    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 17 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2563
28 กันยายน 2563    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 5 [อ่านแล้ว 155 คน]
13 กันยายน 2563    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 227 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2563
06 สิงหาคม 2563    ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์" [อ่านแล้ว 108 คน]
05 สิงหาคม 2563    ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า และผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 194 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563    กำหนดวันหยุดราชการ สอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เลื่อนกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [อ่านแล้ว 262 คน]
20 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [อ่านแล้ว 141 คน]
20 กรกฎาคม 2563    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 167 คน]
20 กรกฎาคม 2563    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 185 คน]
14 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 111 คน]
10 กรกฎาคม 2563    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มองผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์" [อ่านแล้ว 308 คน]
03 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 155 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563    แบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 194 คน]
22 มิถุนายน 2563    ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 124 คน]
21 มิถุนายน 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 126 คน]
21 มิถุนายน 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการจัดลำดับบุคคลของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 115 คน]
16 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 112 คน]
13 มิถุนายน 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 468 คน]
02 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ และการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 321 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2563
28 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) [อ่านแล้ว 582 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2563
29 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19(Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) [อ่านแล้ว 756 คน]
29 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือสนับสนุนสินค้าเกษตร แปรรูป สู้ภัย COVID-19 [อ่านแล้ว 81 คน]
29 เมษายน 2563    สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [อ่านแล้ว 229 คน]
29 เมษายน 2563    สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความร่วมมือสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [อ่านแล้ว 160 คน]
28 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) [อ่านแล้ว 129 คน]
28 เมษายน 2563    สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการระยะสั้นที่สหพันธรัฐรัสเซียเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [อ่านแล้ว 94 คน]
27 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการและผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 321 คน]
27 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 340 คน]
25 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา(เพิ่มเติม) จำนวน 1 ฉบับ [อ่านแล้ว 136 คน]
25 เมษายน 2563    กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ [อ่านแล้ว 192 คน]
24 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 95 คน]
24 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 [อ่านแล้ว 134 คน]
24 เมษายน 2563    สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งการลดหย่อนการออกเงินสมทบ และการขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2563 ผู้ประกันตน มาตรา 33 [อ่านแล้ว 95 คน]
22 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [อ่านแล้ว 131 คน]
20 เมษายน 2563    งานอาคารสถานที่และบริการ ขอแจ้งแนวทางการจัดการขยะในบริเวณที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 152 คน]
13 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งการเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2563 (13 - 15 เมษายน 2563) [อ่านแล้ว 173 คน]
08 เมษายน 2563    ธนาคารออมสิน ขอแจ้งการเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบุคลากรในหน่วยงาน [อ่านแล้ว 295 คน]
08 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอชี้แจงคำสั่งตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 9/10/11 [อ่านแล้ว 186 คน]
08 เมษายน 2563    ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง คำสั่งตามาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 137 คน]
05 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้ง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา [อ่านแล้ว 302 คน]
02 เมษายน 2563    สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งเรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงและมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [อ่านแล้ว 163 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ และการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 164 คน]
31 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 173 คน]
31 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 183 คน]
30 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) [อ่านแล้ว 207 คน]
23 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการการใช้สถานที่และการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 267 คน]
18 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หยุดการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) [อ่านแล้ว 317 คน]
09 มีนาคม 2563    ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [อ่านแล้ว 163 คน]
05 มีนาคม 2563    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) [อ่านแล้ว 333 คน]
02 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ และการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 592 คน]
01 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) [อ่านแล้ว 346 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563    Clipping News_2563 [อ่านแล้ว 512 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2563    หนังสือ อว 0225.4/ว53 เรื่อง ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทน-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 [อ่านแล้ว 272 คน]
12 กุมภาพันธ์ 2563    clipping news 2020 [อ่านแล้ว 96 คน]
11 กุมภาพันธ์ 2563    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ / กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล [อ่านแล้ว 214 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2563    กรมสรรพสามิต ขอเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 34 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562 [อ่านแล้ว 184 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2563
24 มกราคม 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [อ่านแล้ว 178 คน]
24 มกราคม 2563    แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [อ่านแล้ว 173 คน]
20 มกราคม 2563    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในป [อ่านแล้ว 406 คน]
17 มกราคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 281 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 286 คน]
16 ธันวาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากรกระดาษ [อ่านแล้ว 280 คน]
16 ธันวาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 296 คน]
03 ธันวาคม 2562    แบบฟอร์ม คำร้องขออนุญาตให้ยานพาหนะเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 399 คน]
03 ธันวาคม 2562    บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [อ่านแล้ว 254 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2562
27 พฤจิกายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดอบรมที่เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ [อ่านแล้ว 327 คน]
21 พฤจิกายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ [อ่านแล้ว 318 คน]
16 พฤจิกายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 200 คน]
16 พฤจิกายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธ์หยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 186 คน]
16 พฤจิกายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานคณาจารย์และข้าราชการ [อ่านแล้ว 216 คน]
16 พฤจิกายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 222 คน]
11 พฤจิกายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ [อ่านแล้ว 218 คน]
07 พฤจิกายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ [อ่านแล้ว 289 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 383 คน]
25 ตุลาคม 2562    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๒ [อ่านแล้ว 396 คน]
25 ตุลาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายการรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี [อ่านแล้ว 394 คน]
25 ตุลาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [อ่านแล้ว 459 คน]
21 ตุลาคม 2562    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 335 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2562
26 กันยายน 2562    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน [อ่านแล้ว 213 คน]
17 กันยายน 2562    ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 [อ่านแล้ว 284 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราจำหน่ายของที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 667 คน]
08 กรกฎาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 1046 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม [อ่านแล้ว 667 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์อาหาร ชั้น 1 ของอาคารศูนย์บริการนักศึกษา [อ่านแล้ว 711 คน]
21 พฤษภาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 382 คน]
15 พฤษภาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน ณ Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน [อ่านแล้ว 258 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2562
10 เมษายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่านแล้ว 787 คน]
10 เมษายน 2562    สรุปข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Clipping News) ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 1229 คน]
10 เมษายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) [อ่านแล้ว 758 คน]
09 เมษายน 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ในช่วงวันหยุดเทศกาล [อ่านแล้ว 250 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562    ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่านแล้ว 499 คน]
25 มีนาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน [อ่านแล้ว 436 คน]
25 มีนาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 395 คน]
22 มีนาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า [อ่านแล้ว 506 คน]
16 มีนาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2562 [อ่านแล้ว 449 คน]
07 มีนาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 384 คน]
07 มีนาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุค 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 416 คน]
07 มีนาคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 524 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม ภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 423 คน]
18 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 468 คน]
18 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 370 คน]
14 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า [อ่านแล้ว 887 คน]
09 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ [อ่านแล้ว 371 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาและตรวจนับวัสดุคงเหลือ [อ่านแล้ว 380 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 285 คน]
06 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม ภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 617 คน]
06 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกิบกิจการร้านค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 372 คน]
01 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา คนดีศรีราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2561 และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 474 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2562
29 มกราคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 293 คน]
29 มกราคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 334 คน]
29 มกราคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 474 คน]
29 มกราคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 376 คน]
29 มกราคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากรกระดาษ [อ่านแล้ว 474 คน]
29 มกราคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 450 คน]
25 มกราคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 368 คน]
24 มกราคม 2562    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผลการเสอนเงื่อนไขการจัดทำบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 308 คน]
23 มกราคม 2562    ประกาศ ผลการคัดเลือกกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 137 คน]