ข่าวประชาสัมพันธ์

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2567
10 มิถุนายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และแนวปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 ? 30 กันยายน 2568) [อ่านแล้ว 53 คน]
04 มิถุนายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดการประเมินแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 [อ่านแล้ว 122 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2567
20 พฤษภาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมบัตรจอดยานพาหนะ [อ่านแล้ว 52 คน]
13 พฤษภาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 148 คน]
01 พฤษภาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอผลงานในรอบการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี [อ่านแล้ว 100 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2567
17 เมษายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 172 คน]
05 เมษายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัคร Visiting Professor [อ่านแล้ว 165 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2567
13 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2567 [อ่านแล้ว 104 คน]
13 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 144 คน]
13 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 190 คน]
13 มีนาคม 2567    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬาร่วมทีมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 77 คน]
11 มีนาคม 2567    กำหนดการการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา [อ่านแล้ว 105 คน]
04 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง จัดหาผู้สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 [อ่านแล้ว 108 คน]
01 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 123 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2567
28 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าบริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 72 คน]
20 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ.2567 [อ่านแล้ว 86 คน]
20 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 82 คน]
08 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 109 คน]
08 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 127 คน]
08 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 165 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา คนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2566 [อ่านแล้ว 101 คน]
02 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2) [อ่านแล้ว 114 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2567
25 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน [อ่านแล้ว 145 คน]
25 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 87 คน]
22 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2567 [อ่านแล้ว 85 คน]
19 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 [อ่านแล้ว 79 คน]
10 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 [อ่านแล้ว 129 คน]
09 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 76 คน]
04 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) [อ่านแล้ว 198 คน]
02 มกราคม 2567    การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีราชภัฏประจำปี 2566 [อ่านแล้ว 97 คน]
02 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567 [อ่านแล้ว 92 คน]
02 มกราคม 2567    การเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 117 คน]
01 มกราคม 2567    SKRU NEWS CLIPPING 2024 [อ่านแล้ว 921 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2566
27 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 114 คน]
25 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 [อ่านแล้ว 80 คน]
13 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 157 คน]
13 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 123 คน]
13 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 169 คน]
07 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัคร Visiting Professors [อ่านแล้ว 262 คน]
01 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 113 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2566
30 พฤจิกายน 2566    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน [อ่านแล้ว 149 คน]
28 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน [อ่านแล้ว 179 คน]
28 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 113 คน]
20 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สม้ครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ [อ่านแล้ว 133 คน]
20 พฤจิกายน 2566    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 102 คน]
13 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 127 คน]
08 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 121 คน]
08 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ [อ่านแล้ว 124 คน]
02 พฤจิกายน 2566    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 160 คน]
01 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 2566 [อ่านแล้ว 144 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2566
29 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์หรือเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ [อ่านแล้ว 2120 คน]
29 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการประกวดหน่วยงานสีเขียว [อ่านแล้ว 2147 คน]
23 กันยายน 2566    แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล [อ่านแล้ว 2165 คน]
19 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2114 คน]
19 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 2227 คน]
14 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 2098 คน]
01 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 2216 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2566
23 สิงหาคม 2566    หน่วยตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [อ่านแล้ว 2095 คน]
21 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ [อ่านแล้ว 2152 คน]
21 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดการประเมินแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ [อ่านแล้ว 2153 คน]
18 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการประกวดทำแกงสมรมและขนมต้ม สืบสานวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ [อ่านแล้ว 2078 คน]
16 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกการให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 2114 คน]
08 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 2100 คน]
08 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 2131 คน]
06 สิงหาคม 2566    ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.๒๕๖๖ [อ่านแล้ว 2050 คน]
05 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 2095 คน]
05 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2130 คน]
03 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดการทำแกงสมรมและขนมต้ม สืบสานวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ [อ่านแล้ว 2100 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2566
30 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 2101 คน]
25 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) [อ่านแล้ว 2083 คน]
24 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2102 คน]
24 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 2114 คน]
21 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 2082 คน]
21 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราการจำหน่ายของที่ระลึก [อ่านแล้ว 2080 คน]
13 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เสนอบริการให้เช่าชุดครุย ประจำปี พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 2265 คน]
08 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 2140 คน]
07 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกการให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 2125 คน]
07 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดระบบการจราจร โครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 2091 คน]
07 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2152 คน]
07 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรสบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 2170 คน]
05 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 2130 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นเสนอเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 2154 คน]
21 มิถุนายน 2566    ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 2131 คน]
08 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง จัดหาผู้สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 2213 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2566
30 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน [อ่านแล้ว 2262 คน]
24 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 2166 คน]
12 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 2272 คน]
12 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2148 คน]
03 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่โรงอาหาร อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา [อ่านแล้ว 2136 คน]
03 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เช่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 2197 คน]
03 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 2208 คน]
03 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2122 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2566
26 เมษายน 2566    รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [อ่านแล้ว 2111 คน]
26 เมษายน 2566    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [อ่านแล้ว 2114 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2134 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 2139 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2091 คน]
20 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [อ่านแล้ว 2165 คน]
20 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [อ่านแล้ว 2194 คน]
20 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 2094 คน]
19 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ โรงอาหาร (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2068 คน]
11 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 2157 คน]
07 เมษายน 2566    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [อ่านแล้ว 2169 คน]
04 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี [อ่านแล้ว 2143 คน]
04 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ [อ่านแล้ว 2215 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2566
27 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่โรงอาหาร (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2143 คน]
27 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 2256 คน]
24 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานประจำตามสัญญา (ฉบับที่3) พ.ศ.2566 [อ่านแล้ว 2143 คน]
17 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นข้าราชการเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน [อ่านแล้ว 2204 คน]
09 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ว่างภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 8 [อ่านแล้ว 2120 คน]
09 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผการคัดเลือกดำเนินกรเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2178 คน]
09 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2124 คน]
07 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566 [อ่านแล้ว 2078 คน]
02 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 2191 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 2132 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2123 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2155 คน]
06 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา คนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2565 [อ่านแล้ว 2162 คน]
01 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2134 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2566
27 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2173 คน]
27 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เช่าพื้นที่ร้านค้าศูนย์อาหารชั้น 1 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2120 คน]
26 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2150 คน]
26 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2165 คน]
17 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าบริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2174 คน]
16 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 2162 คน]
16 มกราคม 2566    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 2116 คน]
10 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2102 คน]
06 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 2114 คน]
03 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2104 คน]
01 มกราคม 2566    SKRU NEWS CLIPPING 2023 [อ่านแล้ว 3564 คน]