ข่าวประชาสัมพันธ์

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2566
08 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง จัดหาผู้สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 30 คน]
07 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 40 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2566
30 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน [อ่านแล้ว 133 คน]
24 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 86 คน]
12 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 152 คน]
12 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 55 คน]
03 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่โรงอาหาร อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา [อ่านแล้ว 70 คน]
03 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เช่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 84 คน]
03 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 145 คน]
03 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 82 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2566
26 เมษายน 2566    รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [อ่านแล้ว 53 คน]
26 เมษายน 2566    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [อ่านแล้ว 68 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 75 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 93 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 43 คน]
20 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [อ่านแล้ว 114 คน]
20 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [อ่านแล้ว 115 คน]
20 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร [อ่านแล้ว 51 คน]
19 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ โรงอาหาร (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 25 คน]
11 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 103 คน]
07 เมษายน 2566    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [อ่านแล้ว 126 คน]
04 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี [อ่านแล้ว 92 คน]
04 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ [อ่านแล้ว 143 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2566
27 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 107 คน]
27 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่โรงอาหาร (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 72 คน]
24 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานประจำตามสัญญา (ฉบับที่3) พ.ศ.2566 [อ่านแล้ว 86 คน]
17 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นข้าราชการเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน [อ่านแล้ว 155 คน]
09 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 87 คน]
09 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผการคัดเลือกดำเนินกรเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 106 คน]
09 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ว่างภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 8 [อ่านแล้ว 84 คน]
08 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน คณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2564 [อ่านแล้ว 63 คน]
07 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566 [อ่านแล้ว 49 คน]
02 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 126 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [อ่านแล้ว 95 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 88 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 125 คน]
06 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา คนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2565 [อ่านแล้ว 120 คน]
01 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 96 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2566
27 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เช่าพื้นที่ร้านค้าศูนย์อาหารชั้น 1 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 81 คน]
27 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 140 คน]
26 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 113 คน]
26 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 98 คน]
17 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าบริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 132 คน]
16 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 111 คน]
16 มกราคม 2566    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 63 คน]
12 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศเจตจำนงไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [อ่านแล้ว 55 คน]
10 มกราคม 2566    ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค (ฉบับที่ 2) [อ่านแล้ว 63 คน]
10 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 61 คน]
06 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 74 คน]
03 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 62 คน]
01 มกราคม 2566    SKRU NEWS CLIPPING 2023 [อ่านแล้ว 644 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี [อ่านแล้ว 105 คน]
21 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ว่างบริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฝั่งประตู 1 (ถนนกาญจนวนิช) [อ่านแล้ว 150 คน]
20 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) [อ่านแล้ว 111 คน]
16 ธันวาคม 2565    การเสอนชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลผูัสมควรได้การคัดเลือก ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีราชภัฎประจำปี 2565" [อ่านแล้ว 65 คน]
09 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 147 คน]
09 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา [อ่านแล้ว 199 คน]
07 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2565 [อ่านแล้ว 140 คน]
06 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ การเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) [อ่านแล้ว 84 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2565
24 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน [อ่านแล้ว 259 คน]
24 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 180 คน]
22 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 228 คน]
14 พฤจิกายน 2565    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การจองใช้ห้องของอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ [อ่านแล้ว 122 คน]
11 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 144 คน]
10 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 125 คน]
10 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน [อ่านแล้ว 159 คน]
04 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้อปฏิบัติการไม่อนุญาตให้ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร [อ่านแล้ว 76 คน]
04 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ห้ามใช้พลาสติกเป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 74 คน]
04 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน [อ่านแล้ว 71 คน]
04 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 99 คน]
04 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากรกระดาษ [อ่านแล้ว 107 คน]
04 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้เส้นทางจราจรและการใช้พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 112 คน]
04 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 87 คน]
02 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 54 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2565
25 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [อ่านแล้ว 136 คน]
21 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ [อ่านแล้ว 133 คน]
20 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 [อ่านแล้ว 161 คน]
18 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ.2565 [อ่านแล้ว 111 คน]
18 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2565 [อ่านแล้ว 90 คน]
17 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565) [อ่านแล้ว 122 คน]
11 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [อ่านแล้ว 142 คน]
11 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ [อ่านแล้ว 103 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2565
28 กันยายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 177 คน]
24 กันยายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอให้บริการเช่าครุยแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 [อ่านแล้ว 550 คน]
14 กันยายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 278 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2565
25 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 390 คน]
24 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 191 คน]
11 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา [อ่านแล้ว 217 คน]
09 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา [อ่านแล้ว 209 คน]
08 สิงหาคม 2565    ขอเชิญร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา [อ่านแล้ว 122 คน]
08 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 153 คน]
01 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ค่าปรับกรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรีต่อเนื่อง ภาคปกติ [อ่านแล้ว 166 คน]
01 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ค่าปรับกรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนล่าช้า สำหรับนักศึกษโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุลากรประจำการ [อ่านแล้ว 140 คน]
01 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา [อ่านแล้ว 178 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2565
27 กรกฎาคม 2565    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอประชาสัมพันธ์การประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา [อ่านแล้ว 117 คน]
25 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนสงขลา - นาทวี ซอย 8 [อ่านแล้ว 188 คน]
22 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 229 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2565
22 มิถุนายน 2565    สป.อว. ขอนำส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 [อ่านแล้ว 193 คน]
22 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 281 คน]
10 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานประจำตามสัญญา ปี2565 [อ่านแล้ว 297 คน]
07 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การบริหารและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2565 [อ่านแล้ว 246 คน]
01 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 [อ่านแล้ว 205 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565    งานการเจ้าหน้าที่ ขอชี้แจงการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 227 คน]
27 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 216 คน]
27 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 304 คน]
26 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [อ่านแล้ว 247 คน]
18 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 390 คน]
14 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 206 คน]
10 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ [อ่านแล้ว 216 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2565
30 เมษายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2565 [อ่านแล้ว 318 คน]
30 เมษายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 273 คน]
28 เมษายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ [อ่านแล้ว 224 คน]
18 เมษายน 2565    แจ้งปิดการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และขอเชิญเข้าร่วมอบรมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารและผู้ใช้งาน [อ่านแล้ว 258 คน]
11 เมษายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา [อ่านแล้ว 289 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2565
17 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 430 คน]
17 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565 [อ่านแล้ว 265 คน]
17 มีนาคม 2565    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 [อ่านแล้ว 269 คน]
17 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2565 [อ่านแล้ว 366 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2565 [อ่านแล้ว 287 คน]
18 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ [อ่านแล้ว 639 คน]
11 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่พนักงามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2565 [อ่านแล้ว 549 คน]
08 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา "คนดีศรีราชภัฏ" ประจำปี 2564 [อ่านแล้ว 390 คน]
03 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฝั่งประตู 1 (ถนนกาญจนวนิช) [อ่านแล้ว 283 คน]
03 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การให้เช่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ อาคาร 11 พร้อมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ [อ่านแล้ว 275 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2565
29 มกราคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่านแล้ว 229 คน]
29 มกราคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับก่อนพื้นฐาน บ้านสาธิต อายุ 2 - 3 ปี และปฐมวัย อายุ 3 - 6 ปี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่านแล้ว 239 คน]
23 มกราคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 307 คน]
12 มกราคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [อ่านแล้ว 308 คน]
01 มกราคม 2565    Clipping News 2022 [อ่านแล้ว 373 คน]