ข่าวกิจกรรม

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  กันยายน 2563
29 กันยายน 2563    การรับนักศึกษาทำงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อ่านแล้ว 107 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดการทำแกงส้ม (ของหรอยสงขลา) ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 [อ่านแล้ว 144 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2562
17 มีนาคม 2562    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 1189 คน]
13 มีนาคม 2562    รายชื่อนักศึกษารหัส 58E และ 584 ที่ยังเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนด [อ่านแล้ว 8802 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2562
01 กุมภาพันธ์ 2562    รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 [อ่านแล้ว 836 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2562
29 มกราคม 2562    รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่านแล้ว 1382 คน]
29 มกราคม 2562    คำสั่ง จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2562 [อ่านแล้ว 381 คน]