ข่าวประกาศ

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  เมษายน 2564
16 เมษายน 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 3/2564 [อ่านแล้ว 32 คน]
16 เมษายน 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ปรับลดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [อ่านแล้ว 14 คน]
14 เมษายน 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 26 คน]
09 เมษายน 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [อ่านแล้ว 22 คน]
05 เมษายน 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสำนักงานและตำแหน่งหัวหน้างาน [อ่านแล้ว 35 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ/สแกนใบหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 31 คน]
29 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เจตจำนงการบริหารและปฏิบัติด้วยความสุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 33 คน]
26 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 32 คน]
22 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 39 คน]
22 มีนาคม 2564    การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 39 คน]
22 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 44 คน]
22 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน [อ่านแล้ว 42 คน]
10 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [อ่านแล้ว 30 คน]
08 มีนาคม 2564    การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 42 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2564
10 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 78 คน]
05 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2564 [อ่านแล้ว 69 คน]
03 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหา คนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2563 [อ่านแล้ว 57 คน]
02 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราการให้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2564 [อ่านแล้ว 51 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2564
28 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Cornnavirus Disease 2019) [อ่านแล้ว 99 คน]
26 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 56 คน]
20 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [อ่านแล้ว 49 คน]
19 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจาย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 46 คน]
08 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี [อ่านแล้ว 137 คน]
06 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) [อ่านแล้ว 155 คน]
06 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID - 19)) [อ่านแล้ว 113 คน]
06 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID - 19)) [อ่านแล้ว 145 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2563
26 ธันวาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 6) [อ่านแล้ว 131 คน]
22 ธันวาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด [อ่านแล้ว 80 คน]
18 ธันวาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการจัดสรรบ้านพักของทางราชการทดแทน [อ่านแล้ว 86 คน]
04 ธันวาคม 2563    การขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 80 คน]
01 ธันวาคม 2563    หยุดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 86 คน]
01 ธันวาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด [อ่านแล้ว 63 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2563
23 พฤจิกายน 2563    ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องแนวปฏิบัติในการขอใช้รถราชการ [อ่านแล้ว 122 คน]
05 พฤจิกายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 110 คน]
03 พฤจิกายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 95 คน]
03 พฤจิกายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 81 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2563
30 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 80 คน]
26 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อ่านแล้ว 75 คน]
09 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดการขยะและการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 88 คน]
07 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง การเสนอเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563 - 2564 [อ่านแล้ว 104 คน]
02 ตุลาคม 2563    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี [อ่านแล้ว 103 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2563
23 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 200 คน]
17 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 212 คน]
10 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 161 คน]
09 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 167 คน]
01 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หยุดการเรียนการสอน สอนชดเชยและเลื่อนการสอบกลางภาค ปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [อ่านแล้ว 194 คน]
01 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 353 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2563
19 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี และผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี และบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 317 คน]
18 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 292 คน]
11 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 253 คน]
06 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 180 คน]
03 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 208 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Cornnavirus Disease 2019) (ฉบับที่ 5) [อ่านแล้ว 160 คน]
20 กรกฎาคม 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 280 คน]
09 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 197 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดรายชื่อผู้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 418 คน]