ข่าวประกาศ

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2565
10 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565) [อ่านแล้ว 135 คน]