ข่าวประกาศ

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2563
26 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อ่านแล้ว 11 คน]
09 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดการขยะและการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 34 คน]
07 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง การเสนอเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563 - 2564 [อ่านแล้ว 57 คน]
02 ตุลาคม 2563    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี [อ่านแล้ว 56 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2563
23 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 147 คน]
17 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 126 คน]
10 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 119 คน]
09 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 90 คน]
01 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หยุดการเรียนการสอน สอนชดเชยและเลื่อนการสอบกลางภาค ปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [อ่านแล้ว 134 คน]
01 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 265 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2563
19 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี และผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี และบ้านพักของทางราชการ [อ่านแล้ว 235 คน]
18 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 215 คน]
11 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ [อ่านแล้ว 171 คน]
06 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 147 คน]
03 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน [อ่านแล้ว 173 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Cornnavirus Disease 2019) (ฉบับที่ 5) [อ่านแล้ว 119 คน]
20 กรกฎาคม 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 184 คน]
09 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 143 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563    ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดรายชื่อผู้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2563 [อ่านแล้ว 316 คน]