นโยบาย/แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  เมษายน 2567
03 เมษายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2567 [อ่านแล้ว 35 คน]
03 เมษายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2567 [อ่านแล้ว 49 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2567
13 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ พ.ศ. 2567 [อ่านแล้ว 72 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2567
22 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้รถราชการ [อ่านแล้ว 99 คน]
01 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [อ่านแล้ว 80 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2566
22 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศ [อ่านแล้ว 66 คน]
22 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศ [อ่านแล้ว 176 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2566
26 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 2179 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2566
26 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Media ของบุคคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 2193 คน]
07 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า พ.ศ. 2566 [อ่านแล้ว 2312 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2566
08 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน คณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2564 [อ่านแล้ว 2183 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2566
12 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศเจตจำนงไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [อ่านแล้ว 2154 คน]
10 มกราคม 2566    ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค (ฉบับที่ 2) [อ่านแล้ว 2196 คน]