ข่าวรับสมัครงาน

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  เมษายน 2564
16 เมษายน 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2 / 2564 ตำแหน่งครูผู้สอน [อ่านแล้ว 55 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์และพนักงานบริการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [อ่านแล้ว 88 คน]
29 มีนาคม 2564    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลจ้างงานโครงการ U2T ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 15 อัตรา [อ่านแล้ว 90 คน]
25 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนัก้งานจ้างเหมาบริการ (พนัก้งานภูมิทัศน์และพนักงานบริการ) และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2564 [อ่านแล้ว 67 คน]
22 มีนาคม 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 [อ่านแล้ว 166 คน]
17 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างงานโครงการยกระดับเศรษรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ครั้งที่ 2/2564 [อ่านแล้ว 228 คน]
15 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง อาจารย์... สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 271 คน]
12 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์และพนักงานบริการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2564 [อ่านแล้ว 99 คน]
04 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ [อ่านแล้ว 71 คน]
04 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 200 คน]
01 มีนาคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง ล่ามภาษา [อ่านแล้ว 91 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครัง้ที่ 2/2564 [อ่านแล้ว 118 คน]
17 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) [อ่านแล้ว 148 คน]
16 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2564 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 81 คน]
16 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศ เรื่อง ผลการคัดบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 79 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) ครั้งที่ 1/2564 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 72 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2564 [อ่านแล้ว 134 คน]
09 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 378 คน]
09 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 148 คน]
01 กุมภาพันธ์ 2564    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ [อ่านแล้ว 178 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2564
28 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำตามสัญญาสายวิชาการ ครั้งที่ 1-2564 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 398 คน]
27 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 169 คน]
27 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2564 [อ่านแล้ว 156 คน]
26 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 9-2563 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 169 คน]
19 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 [อ่านแล้ว 211 คน]
15 มกราคม 2564    ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 160 คน]
11 มกราคม 2564    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานด้านพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 168 คน]
11 มกราคม 2564    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 9/2563 [อ่านแล้ว 219 คน]
08 มกราคม 2564    ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 408 คน]
07 มกราคม 2564    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตำแหน่งพนักงานต้อนรับ [อ่านแล้ว 216 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2563
30 ธันวาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 239 คน]
30 ธันวาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่9/2563 [อ่านแล้ว 447 คน]
25 ธันวาคม 2563    เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 529 คน]
17 ธันวาคม 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 718 คน]
08 ธันวาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [อ่านแล้ว 1165 คน]
08 ธันวาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 933 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2563
27 พฤจิกายน 2563    ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 412 คน]
26 พฤจิกายน 2563    ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 8/2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [อ่านแล้ว 164 คน]
24 พฤจิกายน 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถาน [อ่านแล้ว 231 คน]
18 พฤจิกายน 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักง [อ่านแล้ว 260 คน]
18 พฤจิกายน 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 8/2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [อ่านแล้ว 110 คน]
16 พฤจิกายน 2563    ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 13 คน]
16 พฤจิกายน 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและหรือปฏิบัติ) ครั้งที่ 8/2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [อ่านแล้ว 138 คน]
16 พฤจิกายน 2563    ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2563 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ [อ่านแล้ว 119 คน]
11 พฤจิกายน 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 7/2563 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ [อ่านแล้ว 83 คน]
11 พฤจิกายน 2563    ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 7/2563 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ [อ่านแล้ว 108 คน]
11 พฤจิกายน 2563    ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 8/2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [อ่านแล้ว 86 คน]
09 พฤจิกายน 2563    ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 432 คน]
03 พฤจิกายน 2563    ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ทดลองสอน) ครั้งที่ 7/2563 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ [อ่านแล้ว 123 คน]
02 พฤจิกายน 2563    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 8/2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [อ่านแล้ว 165 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2563
09 ตุลาคม 2563    ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศตำแหน่ง อาาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563 [อ่านแล้ว 225 คน]
05 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2563 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ [อ่านแล้ว 451 คน]
05 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563 [อ่านแล้ว 160 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2563
25 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (พลศึกษา) [อ่านแล้ว 217 คน]
25 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563 [อ่านแล้ว 261 คน]
24 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 443 คน]
22 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 6/2563 [อ่านแล้ว 276 คน]
16 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (พลศึกษา) [อ่านแล้ว 210 คน]
16 กันยายน 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ [อ่านแล้ว 356 คน]
10 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และสถานที่เข้ารับการสอบแ [อ่านแล้ว 503 คน]
01 กันยายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (พลศึกษา) [อ่านแล้ว 279 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2563
28 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 943 คน]
07 สิงหาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สังคมศึกษา) [อ่านแล้ว 340 คน]
04 สิงหาคม 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สังคมศึกษา [อ่านแล้ว 199 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2563
30 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ศิลปะ) [อ่านแล้ว 223 คน]
23 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สังคมศึกษา) [อ่านแล้ว 254 คน]
21 กรกฎาคม 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ศิลปะ) [อ่านแล้ว 230 คน]
16 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สังคมศึกษา) [อ่านแล้ว 301 คน]
16 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2563 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ [อ่านแล้ว 229 คน]
11 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 204 คน]
03 กรกฎาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ศิลปะ) [อ่านแล้ว 320 คน]
03 กรกฎาคม 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 210 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2563
29 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 228 คน]
29 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2563 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 393 คน]
26 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 315 คน]
24 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 219 คน]
23 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนัก [อ่านแล้ว 406 คน]
22 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 217 คน]
17 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 365 คน]
12 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และสถานที่สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ตำแ [อ่านแล้ว 737 คน]
05 มิถุนายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 และสถานที่สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [อ่านแล้ว 982 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2563
29 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 303 คน]
29 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1 [อ่านแล้ว 461 คน]
26 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 1246 คน]
26 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 347 คน]
22 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1 [อ่านแล้ว 382 คน]
21 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 431 คน]
19 พฤษภาคม 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1 [อ่านแล้ว 202 คน]
10 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโครงการสร้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 318 คน]
08 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในโครงการสร้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 287 คน]
02 พฤษภาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการสร้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อ่านแล้ว 273 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2563
29 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1 [อ่านแล้ว 741 คน]
24 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 226 คน]
20 เมษายน 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร [อ่านแล้ว 318 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร [อ่านแล้ว 307 คน]
23 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นิติกร [อ่านแล้ว 329 คน]
09 มีนาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นิติกร [อ่านแล้ว 521 คน]
08 มีนาคม 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นิติกร ครั้งที่ 1/2563 [อ่านแล้ว 418 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นิติกร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 728 คน]
16 กุมภาพันธ์ 2563    ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 10 คน]