ข่าวรับสมัครงาน

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2566
08 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 65 คน]
07 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 62 คน]
02 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 122 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2566
31 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 223 คน]
24 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 144 คน]
24 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 140 คน]
19 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 192 คน]
15 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 170 คน]
12 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ชาวจีน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 27 คน]
12 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ชาวจีน) ตำแหน่ง อาจารย์สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 52 คน]
11 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 366 คน]
08 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 326 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2566
28 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2566 [อ่านแล้ว 108 คน]
26 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 101 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 209 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2566 [อ่านแล้ว 98 คน]
18 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบร [อ่านแล้ว 174 คน]
18 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 129 คน]
05 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภช [อ่านแล้ว 156 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2566
31 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2566 [อ่านแล้ว 283 คน]
27 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี [อ่านแล้ว 124 คน]
27 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2566 [อ่านแล้ว 389 คน]
20 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 129 คน]
15 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 122 คน]
10 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไปภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี [อ่านแล้ว 158 คน]
10 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 161 คน]
02 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 170 คน]
02 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 245 คน]
01 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 123 คน]
01 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1 /2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี [อ่านแล้ว 108 คน]
01 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [อ่านแล้ว 102 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 207 คน]
16 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 358 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 337 คน]
14 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 264 คน]
14 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 313 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2566 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 360 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2566
30 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 158 คน]
30 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2566 (ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 136 คน]
26 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 398 คน]
25 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน)และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ [อ่านแล้ว 267 คน]
25 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 124 คน]
20 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 247 คน]
11 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 528 คน]
09 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 788 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2565
28 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2565 [อ่านแล้ว 139 คน]
20 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 548 คน]
14 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2565 [อ่านแล้ว 131 คน]
07 ธันวาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สังกัด [อ่านแล้ว 167 คน]
03 ธันวาคม 2565    เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการครั้งที่ 5/2565 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 459 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2565
23 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 354 คน]
16 พฤจิกายน 2565    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน)และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิ [อ่านแล้ว 200 คน]
16 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2565 [อ่านแล้ว 180 คน]
09 พฤจิกายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ [อ่านแล้ว 210 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2565
27 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2565 [อ่านแล้ว 203 คน]
17 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 295 คน]
17 ตุลาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 289 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2565
30 กันยายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรร [อ่านแล้ว 266 คน]
20 กันยายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)และอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สังกัด มหาวิทยาลัยรา [อ่านแล้ว 213 คน]
08 กันยายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง [อ่านแล้ว 197 คน]
08 กันยายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 625 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2565
31 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 5/2565 [อ่านแล้ว 359 คน]
25 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่างประปา) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2565 [อ่านแล้ว 140 คน]
25 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานบริการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ครั้งที่ 5/2565 [อ่านแล้ว 142 คน]
25 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2565 [อ่านแล้ว 130 คน]
22 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการและช่างประปาและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 5/2565 [อ่านแล้ว 123 คน]
16 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) [อ่านแล้ว 140 คน]
10 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง นิติกร [อ่านแล้ว 219 คน]
08 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2565 [อ่านแล้ว 232 คน]
08 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร ครั้งที่ 3/2565 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 218 คน]
08 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง [อ่านแล้ว 337 คน]
01 สิงหาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 3 /2565 ตำแหน่ง นิติกร [อ่านแล้ว 301 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2565 [อ่านแล้ว 336 คน]
05 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่ง นักโภชนาการ [อ่านแล้ว 353 คน]
05 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2565 [อ่านแล้ว 219 คน]
05 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาเขตสตูล [อ่านแล้ว 276 คน]
01 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ)และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 4/2565 [อ่านแล้ว 158 คน]
01 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง นิติกร [อ่านแล้ว 582 คน]
01 กรกฎาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง [อ่านแล้ว 233 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2565
30 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2 /2565 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏส [อ่านแล้ว 318 คน]
30 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักโภชนาการครั้งที่ 1/2565 สังกัด [อ่านแล้ว 261 คน]
21 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ครั้งที่ 2 /2565 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล [อ่านแล้ว 253 คน]
21 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ครั้งที่ 1 /2565 [อ่านแล้ว 428 คน]
16 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2565 [อ่านแล้ว 289 คน]
13 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 520 คน]
10 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2565 [อ่านแล้ว 224 คน]
10 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (ประจำวิทยาเขตสตูล) ครั้งที่ 2 /2565 [อ่านแล้ว 437 คน]
10 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2565 [อ่านแล้ว 612 คน]
07 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ)และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2565 [อ่านแล้ว 196 คน]
01 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูผู้สอนศิลปะ [อ่านแล้ว 243 คน]
01 มิถุนายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ [อ่านแล้ว 411 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2565
27 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูผู้สอนศิ [อ่านแล้ว 331 คน]
25 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2565 [อ่านแล้ว 343 คน]
23 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูผู้สอนศิลปะ [อ่านแล้ว 250 คน]
20 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 504 คน]
20 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2565 [อ่านแล้ว 191 คน]
19 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ)และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/2565 [อ่านแล้ว 166 คน]
12 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2565 [อ่านแล้ว 308 คน]
12 พฤษภาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2565 [อ่านแล้ว 618 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2565
29 เมษายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 1263 คน]
26 เมษายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์และพนักงานบริการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2565 [อ่านแล้ว 218 คน]
08 เมษายน 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานภูมิทัศน์และพนักงานบริการ)และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/2565 [อ่านแล้ว 268 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [อ่านแล้ว 572 คน]
25 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2565 [อ่านแล้ว 354 คน]
22 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2565 [อ่านแล้ว 458 คน]
22 มีนาคม 2565    รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2565 [อ่านแล้ว 335 คน]
16 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2565 [อ่านแล้ว 295 คน]
11 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 443 คน]
08 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2565 [อ่านแล้ว 445 คน]
08 มีนาคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความ สามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ครั้งที่ 2 /2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [อ่านแล้ว 879 คน]
02 มีนาคม 2565    รื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถานที่สอบแข่งขัน สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 521 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 /2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และสถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป [อ่านแล้ว 1496 คน]
18 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ครั้งที่ 1 /2565 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 649 คน]
11 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 1435 คน]
02 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 397 คน]
02 กุมภาพันธ์ 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 798 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2565
26 มกราคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแ [อ่านแล้ว 297 คน]
19 มกราคม 2565    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการศึกษาพิเศษ [อ่านแล้ว 386 คน]