ข่าวรับสมัครงาน

Songkhla Rajabhat University


 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2567
24 พฤษภาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2567 [อ่านแล้ว 99 คน]
20 พฤษภาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2567 [อ่านแล้ว 84 คน]
13 พฤษภาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2567 [อ่านแล้ว 98 คน]
03 พฤษภาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ [อ่านแล้ว 115 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2567
29 เมษายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2567 [อ่านแล้ว 191 คน]
22 เมษายน 2567    พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [อ่านแล้ว 17 คน]
22 เมษายน 2567    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ พ.ศ. 2564 [อ่านแล้ว 17 คน]
22 เมษายน 2567    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา [อ่านแล้ว 20 คน]
19 เมษายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 234 คน]
09 เมษายน 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 2 /2567 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ [อ่านแล้ว 155 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2567
28 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 572 คน]
25 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 285 คน]
22 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2567 [อ่านแล้ว 339 คน]
15 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบร [อ่านแล้ว 187 คน]
14 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ [อ่านแล้ว 85 คน]
06 มีนาคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 230 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2567
21 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1 /2567 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ [อ่านแล้ว 166 คน]
14 กุมภาพันธ์ 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 530 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2567
25 มกราคม 2567    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 [อ่านแล้ว 553 คน]

 ข่าวเดือน  ธันวาคม 2566
13 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 10/2566 [อ่านแล้ว 276 คน]
04 ธันวาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 10/2566 [อ่านแล้ว 246 คน]

 ข่าวเดือน  พฤจิกายน 2566
27 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2566 [อ่านแล้ว 315 คน]
24 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 10/2566 [อ่านแล้ว 284 คน]
17 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 5/2566 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 233 คน]
06 พฤจิกายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2566 [อ่านแล้ว 344 คน]

 ข่าวเดือน  ตุลาคม 2566
25 ตุลาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5 /2566 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและสถานที่สอบคัดเลือก [อ่านแล้ว 650 คน]
20 ตุลาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ครั้งที่ 8/2566 [อ่านแล้ว 179 คน]
09 ตุลาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 8/2566 [อ่านแล้ว 207 คน]
05 ตุลาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2566 [อ่านแล้ว 918 คน]
03 ตุลาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 352 คน]

 ข่าวเดือน  กันยายน 2566
26 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ครั้งที่ 8/2566 [อ่านแล้ว 2173 คน]
25 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 7/2566 [อ่านแล้ว 2211 คน]
25 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และสอบภาคความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัด มห [อ่านแล้ว 2170 คน]
19 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 7/2566 [อ่านแล้ว 2132 คน]
08 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2364 คน]
08 กันยายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 7/2566 [อ่านแล้ว 2294 คน]

 ข่าวเดือน  สิงหาคม 2566
21 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6/2566 [อ่านแล้ว 2267 คน]
16 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 6/2566 [อ่านแล้ว 2158 คน]
04 สิงหาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 4/2566 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2252 คน]

 ข่าวเดือน  กรกฎาคม 2566
27 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6/2566 [อ่านแล้ว 2257 คน]
20 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ชาวจีน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2131 คน]
17 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2566 [อ่านแล้ว 2096 คน]
12 กรกฎาคม 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ชาวจีน) ตำแหน่ง อาจารย์ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทดลองสอนและสัมภาษณ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2089 คน]
12 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 5/2566 [อ่านแล้ว 2099 คน]
10 กรกฎาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2274 คน]

 ข่าวเดือน  มิถุนายน 2566
28 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2566 [อ่านแล้ว 2275 คน]
28 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2363 คน]
22 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรร [อ่านแล้ว 2202 คน]
22 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ชาวจีน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2162 คน]
13 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2252 คน]
13 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2268 คน]
09 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 2160 คน]
08 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 2234 คน]
07 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 2132 คน]
02 มิถุนายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 2240 คน]

 ข่าวเดือน  พฤษภาคม 2566
31 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2517 คน]
24 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 2255 คน]
24 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2248 คน]
19 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 2373 คน]
15 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2270 คน]
12 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ชาวจีน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2066 คน]
12 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ชาวจีน) ตำแหน่ง อาจารย์สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2102 คน]
11 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2566 [อ่านแล้ว 2472 คน]
08 พฤษภาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2425 คน]

 ข่าวเดือน  เมษายน 2566
28 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2566 [อ่านแล้ว 2159 คน]
26 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 2147 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2270 คน]
25 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2566 [อ่านแล้ว 2145 คน]
18 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบร [อ่านแล้ว 2218 คน]
18 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 2183 คน]
05 เมษายน 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภช [อ่านแล้ว 2222 คน]

 ข่าวเดือน  มีนาคม 2566
31 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2566 [อ่านแล้ว 2335 คน]
27 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี [อ่านแล้ว 2169 คน]
27 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2566 [อ่านแล้ว 2436 คน]
20 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2197 คน]
15 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2188 คน]
10 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไปภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี [อ่านแล้ว 2234 คน]
10 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 2218 คน]
02 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2266 คน]
02 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2289 คน]
01 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ [อ่านแล้ว 2176 คน]
01 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1 /2566 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี [อ่านแล้ว 2155 คน]
01 มีนาคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [อ่านแล้ว 2152 คน]

 ข่าวเดือน  กุมภาพันธ์ 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2259 คน]
16 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2423 คน]
15 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2511 คน]
14 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2566 [อ่านแล้ว 2302 คน]
14 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2366 คน]
07 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2566 สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2420 คน]

 ข่าวเดือน  มกราคม 2566
30 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2254 คน]
30 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2566 (ตำแหน่ง พนักงานภูมิทัศน์) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2173 คน]
26 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2443 คน]
25 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน)และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ [อ่านแล้ว 2308 คน]
25 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2161 คน]
20 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [อ่านแล้ว 2307 คน]
11 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2575 คน]
09 มกราคม 2566    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566 [อ่านแล้ว 2899 คน]