SKRU Phonebook : ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 Songkhla Rajabhat University Phonebook
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ท่ า น ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า . . .ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

กรอกคำค้นหา : 
 หรือ
เลือกคำค้นหา :   


   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา » ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี » 0-9940-00580-00-2
 โทรศัพท์ » 0-7426-0200 ถึง 4 โทรสาร » 0-7426-0230
 E-MAIL : cc@skru.ac.th