Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ งานศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวเปิดการอบรมเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายให้เกิดการจัดการความปลอดภัยขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม

Image 1/5

Download View

Image 2/5

Download View

Image 3/5

Download View

Image 4/5

Download View

Image 5/5

Download View